سرشاخه خوار شفتالو    (peachtwiq bore)  Anarsia lineatella zeller

میزبان این حشره شفتالو،زردالو،بادام ،سیب،خرمالو،قیسی،زالزالک و از گیل میباشد .

عرض حشره کامل وبالهای باز 14-16mmوطول آن تقریبا8 mmاست بال های جلو آن خاکستری وبرروی آن نقوش نا منظم تیره وروشن و نوار های وجود دارد درحاشیه بیرونی این بال ریشکهای بلندی دیده میشود.

خیسارات:

خساره این حشره طوری بوده که لاروا داخل سر شاخه ها،جوانه ها ومیوهای میشود و مخصوصا بر اثر حمله آن سر شاخه هاخشک میشود و صمغ ازآن خارج میشود .

دوران حیات

این آفت دارای دونسل میباشدوزمستان را به شکل لارواسن دوم درداخل جوانه های درختان میگذراندهمچنان این آفت در بالای جوانه های درختان میزبان را از حمله بادام ،شفتالو وشلیل به ویژه داخل جوانه های انتهای به صورت لاروای سن1-2 را در زمستان سپری میکند .

با گرم شدن هوا ونورم جوانه ها در بهار لاروا فعالیت خودرا شروع کرده از جوانه گل استفاده نموده واز سرشاخه لطیف تازه رشدکرده تغذیه میکند وباعث خشک شدن 3-4cm انتهای جوانه میگردد .

و هر لاروا از3-4 سرشاخه استفده میکند تا رشد خودرا کامل سارد .

ومحل ورود لاروا معمولا از قسمت دم میوه است که هرلاروا 2-3 میوه را مورد حمله قرار میدهد تا رشد کامل کند .دوره شفیرگی در زیر بقایای گیاهی سطح زمین ،کلوخ ،زیر پوست درخت سپری شده وطول این دوره 14-10 روز است.لاروا نسل دوم در آواخر زمستان یااوایل بهار از محل زمستانی خارج میشود و فعالیت خود را اغاز میکند .وقادر به آلو ده ساختن میزبان ماننند شفتالو،شلیل وزردآلوگردند.زمانکه داخل غنجه گل گردید فضوله خودرادردهنه سوراخ میگذاردودراوایل ورود بدین ترتیب تشخیص آنها روی فیصی به سهولت امکان پذیراست .

وهرلاروا 4-6 عدد غنجه گل را تغذیه میکند البته از قسمتی زایشی وبا عث ریزش گل برک وحمله لاروا به سرشاخه های جوانه که 1-1.5 cm طول دارد از محل اتصال آخرین دمبرگ را سواخ کرده وداخل میشود ازبالا به پاٍّین حرکت کرده وزمانکه به سختی چوپ مواجه میشودرها کرده دیگر شاخجه را مورد حمله قرار میدهد ولاروادر طول این مرحله به طور اوسط 4 عدد شاخچه را از بین میبرد و شاخجه های خساره دیده پژمرده شده به طرف زمین خم گشته و خشک میشود .

لارواهمچنان یکبار شاخچه ها را رها کرده ومیوه های نارس را مورد حمله قرار میدهد وساختمان میوه درین موقع سلولوزی است وسوراخ های ورودی در قسمت دم میوه است وبه علت بروز اختلال در رشد وفعالیت لاروا در داخل میوه تمام میوه های آلوده میریزد .ودر این وقت از قسمت سه گانه میوه گذشته واز مغز استفاده میکند وبه مدت چند روز داخل میوه های ریخته باقی مانده وبعد از رشد کامل از میوه خارج میشود در شگاف های کلوخه های سطح خاک،برگ های پوشیده ولابلای علفه ها هرزه زیر درختان پیش از انتخاب محل مناسب بوسیله تارهای ابریشمی دور خودرا محاصره کرده وتبدیل به شفیره میشود وتااول تیرما به بالاترین اوج خود میرسد وپس از ان جمیعت کاهش میابد آواخر تیره ما ه خاتمه دوره پرواز حشرات کامل میباشد .پروانه ها در طول روز معمولا در شگافهای روی پوست تنه درخت وعلوفه های هرزه به استراحت می پردازند وتنها درصورت نزدیک شدن به آنها پرواز میکنند.

کنترول :                                                                          

الف  جمع اوری میوه های آلوده وانهدام آنها.

ب  طریق کیمیاوی : بهترین موقع دواپاشی در نسل دوم واواسط تیرماه است که در این موقع میوه های قیسی شروع به تغیر رنگ نموده اند.وازسموم فسفره مانند گوزایتون 20% به نسبت دو در هزار میتوان استفاده کرد .

شپشک سیاه هلو(black peach aphid)

Brachycaudus persicae (passerini)

این آفت ازروی شفتالو،زردالوprunus divarisata وانواع بادام گزارش شده است.این گونه اگثرا روی درختان شفتالو ایجاد خسارت میکند.درفصل نموی روی شاخه های جوان وبرگ هازندهگی میکنندوباعث پیچیدهگی شدیدبرگ وتغیرشکل شاخه هامیگردد.ازگونه های است که عسلک فراوان نیزترشه میکند.درنهالستان ها که درختان پیوندی تهیه میکنندخسارت آن بشتراست.این حشره بهویژه روی شاخه های گیاهان میزبان به تغزیه پرداخته وسرشاخه های هاوی جمعیت های انبوه تغیر شکل پیدامیکنند.درگیاهان آلودهرشد متوقف شده وترشه عسلک نیزآلودهگی به فوماژین را سبب میگردد.

زیست شناسی:

این حشره فادراست که زمستان را روی ریشه درختان شفتالو بهسر ببردوازاین لحاظ شبه شته مومی سیب میباشد.بدین ترتیب که درطول مدت فصل نموی روی سرشاخه های جوان وپشت برگها زندهگی میکنندودرماها زمستان زیرخاک وروی ریشه به سر میبرد.ولی بایدتوحه داشت که دراثر فغیه این آفت روی ریشه گال ایجاد نمیشود.

کنترول:

مورچه ها درنقل واینتقال این شته ها درروی ریشه های درختان میزبان ونگهداری آن درزمستان اهمیت دارد تاجای که سم پاشی اطراف درختان آلوده راباسموم کلره.بادوام که باعث انهدام مورچه میشوددرتقلیل انبوه آفت مذکو.رموثر میدانند.

شپشک سبزهلو:myzus persicae sulzar                

این حشره آفت درختان میوه هسته داردراکثر نقاط جهان است.دراوایل تااواسط بهاردرروی هسته دار ها فغالیت داتشته وازوسط بهار به بعد عمدتا بهروی گیاهان زراعی یک ساله پهن برگ نطیر انواع صیفی جات یافت میشود.ان حشره بیش از100میزبان شناخته شده در40خانواده گیاهی دارد.میزبان اول آن انواع شلیل،گوجه،آلو،زردالووبادام نیز ازمیزبان های آن بوده ودرروی آنها ایجاد خسارت میکندومیزبان دوم آن شامل سبزیجات مختلف،گیاهان خانواده بادمجانیان،افناجیان،مرکبان،چتریان وکدویان میباشد. خسارت:

شته سبزشفتالوپس ازاستقراردرپشت گیاه میزبان وهمچنین غنچه های گل ،ازشیره گیاهی تغذیه میکنند.تغذیه آن توام باترشه عسلک است.این آفت علاوه برتغذیه مستقیم،ناقل بیش از100ویروس گیاهی دردرختان میوه وگیاهان زراعی میباشد.عمده خسارت آن مربوط به تغذیه پوره ها وافراد ماده بی بال میباشدکه موجب خشک شدن برگ ها میشوند.برگهای آلوده،سبز متمایل به زرد وگاهی قرمز رنگ میشودواغلب پیچیده گی حول محور طولی برگ صورت میگیرد.خسارت این آفت باترشه شدیدعسلک همراه است که به نوبه خودموجب جلب مورچه ها،زنبورهاونیزجلب خاک محیط میشود.

دوران حیات:

دوران حیات این مرض به شدت تابع سرما زمستان میباشد.ودرگلخانه ویامناطق معتدل درتمام طول سال فعال بوده ودرهر10-12 روزیک نسل تولیدمیکندودرشرایط مساعد بیش از20نسل درسال ایجادمیکندوهمچنان دارای فرم زمستان گذران بوده وروی نوک نوده وتنه درختان میوه بطورپراگنده سپری میکندودرحدود3-8نسل روی درختان خسته سنگیسپری کرده ودراواسط بهارافرادبالداربوجودمی آیند.آنگاه درخت شفتالو را ترک کرده وبه طرف میزبان دوم محاجرت مینمایدوبه طریق پارتوژینزتولید مثل خود را ادامه میدهد.ودرمناطق معتدل وگلخانه به صورت ماده های بدون بال وزنده زازندهگی میکند.ودرروی پاجوش درختان خسته سنگی درتمام طول بهاروتابستان یافت میشود.دردرختان مسن نیزبشتردربرگ های انتهای جابجا میشودوتغذیه موجب زردی وضعیفی بوته هامیشودوچندین نسل راروی میزبان دوم تولید میکند.درپشت برگ میزبان جابجا شده تا پایان فصل فعال است.ودرپایان فصل افرادبالداربوجودمی آیند.وروی میزبان اول رفته تخم گذاری نموده وتخمها قادربه سپری نمودن شرایط نامساعد سال است.

کنترول:

الف بیولوژیکی:انواع مختلف کفش دوزک ها،لاروبالتوری سبز،زنبور های براکوینده واکثرشکاریهای عمومی ازاین شته استفاده میکند.

ب کیمیاوی: برای کنترول ازآفت کش های اکسی دیمتون متیل 1درهزارهمچنان اکامت %5 ، منوکروتوفوس ، ملتین وپریمیکارب هریک 1,5 درهزارتلفات را روی آفت ایجاد میکند.

 


موضوعات مرتبط: امراض نباتی

تاريخ : 21 Oct 2012 | 4:59 AM | نویسنده : Ali Jawed Safdary |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.