سرشاخه خوار شفتالو    (peachtwiq bore)  Anarsia lineatella zeller

میزبان این حشره شفتالو،زردالو،بادام ،سیب،خرمالو،قیسی،زالزالک و از گیل میباشد .

عرض حشره کامل وبالهای باز 14-16mmوطول آن تقریبا8 mmاست بال های جلو آن خاکستری وبرروی آن نقوش نا منظم تیره وروشن و نوار های وجود دارد درحاشیه بیرونی این بال ریشکهای بلندی دیده میشود.

خیسارات:

خساره این حشره طوری بوده که لاروا داخل سر شاخه ها،جوانه ها ومیوهای میشود و مخصوصا بر اثر حمله آن سر شاخه هاخشک میشود و صمغ ازآن خارج میشود .

دوران حیات

این آفت دارای دونسل میباشدوزمستان را به شکل لارواسن دوم درداخل جوانه های درختان میگذراندهمچنان این آفت در بالای جوانه های درختان میزبان را از حمله بادام ،شفتالو وشلیل به ویژه داخل جوانه های انتهای به صورت لاروای سن1-2 را در زمستان سپری میکند .

با گرم شدن هوا ونورم جوانه ها در بهار لاروا فعالیت خودرا شروع کرده از جوانه گل استفاده نموده واز سرشاخه لطیف تازه رشدکرده تغذیه میکند وباعث خشک شدن 3-4cm انتهای جوانه میگردد .

و هر لاروا از3-4 سرشاخه استفده میکند تا رشد خودرا کامل سارد .

ومحل ورود لاروا معمولا از قسمت دم میوه است که هرلاروا 2-3 میوه را مورد حمله قرار میدهد تا رشد کامل کند .دوره شفیرگی در زیر بقایای گیاهی سطح زمین ،کلوخ ،زیر پوست درخت سپری شده وطول این دوره 14-10 روز است.لاروا نسل دوم در آواخر زمستان یااوایل بهار از محل زمستانی خارج میشود و فعالیت خود را اغاز میکند .وقادر به آلو ده ساختن میزبان ماننند شفتالو،شلیل وزردآلوگردند.زمانکه داخل غنجه گل گردید فضوله خودرادردهنه سوراخ میگذاردودراوایل ورود بدین ترتیب تشخیص آنها روی فیصی به سهولت امکان پذیراست .

وهرلاروا 4-6 عدد غنجه گل را تغذیه میکند البته از قسمتی زایشی وبا عث ریزش گل برک وحمله لاروا به سرشاخه های جوانه که 1-1.5 cm طول دارد از محل اتصال آخرین دمبرگ را سواخ کرده وداخل میشود ازبالا به پاٍّین حرکت کرده وزمانکه به سختی چوپ مواجه میشودرها کرده دیگر شاخجه را مورد حمله قرار میدهد ولاروادر طول این مرحله به طور اوسط 4 عدد شاخچه را از بین میبرد و شاخجه های خساره دیده پژمرده شده به طرف زمین خم گشته و خشک میشود .

لارواهمچنان یکبار شاخچه ها را رها کرده ومیوه های نارس را مورد حمله قرار میدهد وساختمان میوه درین موقع سلولوزی است وسوراخ های ورودی در قسمت دم میوه است وبه علت بروز اختلال در رشد وفعالیت لاروا در داخل میوه تمام میوه های آلوده میریزد .ودر این وقت از قسمت سه گانه میوه گذشته واز مغز استفاده میکند وبه مدت چند روز داخل میوه های ریخته باقی مانده وبعد از رشد کامل از میوه خارج میشود در شگاف های کلوخه های سطح خاک،برگ های پوشیده ولابلای علفه ها هرزه زیر درختان پیش از انتخاب محل مناسب بوسیله تارهای ابریشمی دور خودرا محاصره کرده وتبدیل به شفیره میشود وتااول تیرما به بالاترین اوج خود میرسد وپس از ان جمیعت کاهش میابد آواخر تیره ما ه خاتمه دوره پرواز حشرات کامل میباشد .پروانه ها در طول روز معمولا در شگافهای روی پوست تنه درخت وعلوفه های هرزه به استراحت می پردازند وتنها درصورت نزدیک شدن به آنها پرواز میکنند.

کنترول :                                                                          

الف  جمع اوری میوه های آلوده وانهدام آنها.

ب  طریق کیمیاوی : بهترین موقع دواپاشی در نسل دوم واواسط تیرماه است که در این موقع میوه های قیسی شروع به تغیر رنگ نموده اند.وازسموم فسفره مانند گوزایتون 20% به نسبت دو در هزار میتوان استفاده کرد .

شپشک سیاه هلو(black peach aphid)

Brachycaudus persicae (passerini)

این آفت ازروی شفتالو،زردالوprunus divarisata وانواع بادام گزارش شده است.این گونه اگثرا روی درختان شفتالو ایجاد خسارت میکند.درفصل نموی روی شاخه های جوان وبرگ هازندهگی میکنندوباعث پیچیدهگی شدیدبرگ وتغیرشکل شاخه هامیگردد.ازگونه های است که عسلک فراوان نیزترشه میکند.درنهالستان ها که درختان پیوندی تهیه میکنندخسارت آن بشتراست.این حشره بهویژه روی شاخه های گیاهان میزبان به تغزیه پرداخته وسرشاخه های هاوی جمعیت های انبوه تغیر شکل پیدامیکنند.درگیاهان آلودهرشد متوقف شده وترشه عسلک نیزآلودهگی به فوماژین را سبب میگردد.

زیست شناسی:

این حشره فادراست که زمستان را روی ریشه درختان شفتالو بهسر ببردوازاین لحاظ شبه شته مومی سیب میباشد.بدین ترتیب که درطول مدت فصل نموی روی سرشاخه های جوان وپشت برگها زندهگی میکنندودرماها زمستان زیرخاک وروی ریشه به سر میبرد.ولی بایدتوحه داشت که دراثر فغیه این آفت روی ریشه گال ایجاد نمیشود.

کنترول:

مورچه ها درنقل واینتقال این شته ها درروی ریشه های درختان میزبان ونگهداری آن درزمستان اهمیت دارد تاجای که سم پاشی اطراف درختان آلوده راباسموم کلره.بادوام که باعث انهدام مورچه میشوددرتقلیل انبوه آفت مذکو.رموثر میدانند.

شپشک سبزهلو:myzus persicae sulzar                

این حشره آفت درختان میوه هسته داردراکثر نقاط جهان است.دراوایل تااواسط بهاردرروی هسته دار ها فغالیت داتشته وازوسط بهار به بعد عمدتا بهروی گیاهان زراعی یک ساله پهن برگ نطیر انواع صیفی جات یافت میشود.ان حشره بیش از100میزبان شناخته شده در40خانواده گیاهی دارد.میزبان اول آن انواع شلیل،گوجه،آلو،زردالووبادام نیز ازمیزبان های آن بوده ودرروی آنها ایجاد خسارت میکندومیزبان دوم آن شامل سبزیجات مختلف،گیاهان خانواده بادمجانیان،افناجیان،مرکبان،چتریان وکدویان میباشد. خسارت:

شته سبزشفتالوپس ازاستقراردرپشت گیاه میزبان وهمچنین غنچه های گل ،ازشیره گیاهی تغذیه میکنند.تغذیه آن توام باترشه عسلک است.این آفت علاوه برتغذیه مستقیم،ناقل بیش از100ویروس گیاهی دردرختان میوه وگیاهان زراعی میباشد.عمده خسارت آن مربوط به تغذیه پوره ها وافراد ماده بی بال میباشدکه موجب خشک شدن برگ ها میشوند.برگهای آلوده،سبز متمایل به زرد وگاهی قرمز رنگ میشودواغلب پیچیده گی حول محور طولی برگ صورت میگیرد.خسارت این آفت باترشه شدیدعسلک همراه است که به نوبه خودموجب جلب مورچه ها،زنبورهاونیزجلب خاک محیط میشود.

دوران حیات:

دوران حیات این مرض به شدت تابع سرما زمستان میباشد.ودرگلخانه ویامناطق معتدل درتمام طول سال فعال بوده ودرهر10-12 روزیک نسل تولیدمیکندودرشرایط مساعد بیش از20نسل درسال ایجادمیکندوهمچنان دارای فرم زمستان گذران بوده وروی نوک نوده وتنه درختان میوه بطورپراگنده سپری میکندودرحدود3-8نسل روی درختان خسته سنگیسپری کرده ودراواسط بهارافرادبالداربوجودمی آیند.آنگاه درخت شفتالو را ترک کرده وبه طرف میزبان دوم محاجرت مینمایدوبه طریق پارتوژینزتولید مثل خود را ادامه میدهد.ودرمناطق معتدل وگلخانه به صورت ماده های بدون بال وزنده زازندهگی میکند.ودرروی پاجوش درختان خسته سنگی درتمام طول بهاروتابستان یافت میشود.دردرختان مسن نیزبشتردربرگ های انتهای جابجا میشودوتغذیه موجب زردی وضعیفی بوته هامیشودوچندین نسل راروی میزبان دوم تولید میکند.درپشت برگ میزبان جابجا شده تا پایان فصل فعال است.ودرپایان فصل افرادبالداربوجودمی آیند.وروی میزبان اول رفته تخم گذاری نموده وتخمها قادربه سپری نمودن شرایط نامساعد سال است.

کنترول:

الف بیولوژیکی:انواع مختلف کفش دوزک ها،لاروبالتوری سبز،زنبور های براکوینده واکثرشکاریهای عمومی ازاین شته استفاده میکند.

ب کیمیاوی: برای کنترول ازآفت کش های اکسی دیمتون متیل 1درهزارهمچنان اکامت %5 ، منوکروتوفوس ، ملتین وپریمیکارب هریک 1,5 درهزارتلفات را روی آفت ایجاد میکند.

+ نوشته شده توسط Ali Jawed Safdary در 21 Oct 2012 و ساعت 4:59 AM |

مقدمه

گذر ازمرحله رشد رویشی به زایشی به طورواضح یک مرحله­ی بحرانی درچرخه­­ی زندگی گیاهان عالی است.اگرچه تحقیقات قابل توجهی درزمینه­ی جنبه های فیزیولوژیکی،بیوشیمیایی ومولکولیگلدهی صورت گرفته است،امامکانیسم واقعی که توسط آن عبورازمرحله­ی رویشی به زایشی صورت می گیردتاکنون ناشناخته باقی مانده است.اولین مرحله گل آغازی است که تغیرفیزیولوژیکی درونی بوده وتغیرات مورفولوژیکی را به دنبال دارد.مرحله دوم تشکل گل است که­آغازیدن که آغازیدن قابل رویت قسمت های گل است،که مشتمل به فرایندفیزیولوزیکی دیگر توسط­ژنوتیب تعین میشود،دربرخی گونه هاشروع رشد زایشی توسط شرایط محیطی ازقبیل طول روز ودرجه حرارت تنطیم میشود،که با توجه به اصول نسبتا منظم درطول سال وبه وسیله­ی مواد ویژه رشد گیاهی ویا ارتباط متقابل بین دو ویابشتر به وجودمی آید.اماواکنش بین گونه ها مختلف است.درقسمت بعدی به کارگیری عوامل محیطی ومواد رسد گیاهی برروی گل آغازی به خوبی موردبحث واقع شده که درین جا رابطه هورمون ها روی گلدهی وتحرک گل بحث شده است که ما راجع به اثرات اکسین،اتلین،جبرلین،سایتوکینین­وABA­وهمچنان نقش فلورجین روی تحریک گل بحث شده است که در زیر مورد بحث قرارداه ایم.

اثر اکسین ها و اتیلن بر گلدهی

از سال ها پیش اثر اکسین در وادار ساختن برخی گیاهان برای گیدهی شناخته شده بخصوص روی آناس مشخص است و در حدی است که در سطح تجاس استفاده می شود از زمان های دور مصرف آنها در سطح تجاری معمول شده اما بعدها مشخص شد که آیین تولید اتیلن را باعث می شود. و اتیلن باعث گیدهی می شود. مصرف اتفاق در مراکز پرورش آناناس که باعث تولید اتیلن می شود فراوان است. تحقیقی انجام گرفت که نشان می دهد که وجود اکسین در غلظت های کم برای گل آغازی لازم است ام در غلظت های بالا باز دارنده است. مکانیزم عمل اکسین در تحریک گلدهی یا بازدارندگی هنوز مشخص نیست اما بطور کلی استعمال خارجی NAA+IAA وقتیکه تحت شرایط تحریک کنندگی بکار رفتند مانع گلدهی شد.[4]

اثر بازدارندگی اکسین با مطالعه بر روی باز دارنده انتقال اکسین تری آندوبنزرئیک اسید[1] –Tri 5و 3و2 (TIBA) (فلوراتان= نام تجاری) مشاهده شده بر شروع گیدهی در سلیقه اثر تسریع کننده دارد و عدم انتقال اکسین باعث تحریک گلدهی می شود پس در اینجا اکسین گیدهی را مختل می کند) اثر بازدارندگی اکسین ممکن است بعلت تحریک تولید اتیلن باشد. در حال حاضر گزارشات متناقضی در این رابطه وجود دارد. تا رابطه با نقش و ارتباط اکسین با اتیلن در تشکیل گل هنوز ابهاماتی وجود دارد و نیاز به تحقیقات نیتری است. استعمال خارجی اتیلن بصورت گاز یا همراه با مولد آزاد کننده اتیلن مانع گلدهی یا باعث به تأخیر انداختن آن می شوند.هر عاملیکه رشد ریشه را متوقف کند باعث گیدهی می شود مانند هرس ریشه.

GA مانع گلدهی است، ریشه که محدود باشد GA[2]کمتری ساخته می شود و کمتر به اندام هوایی می رود پس GA بازدارنده گلدهی است.

بسته به گونه گیاهی کاربرد خارجی اتیلن بر روی گل آغازی اثرات متفاوتی نشان می دهد. اثر تحریک کنندگی اتیلن بر روی خانواده آناناس بخوبی شناسایی شده در حالیکه اثر بازدارنده اتفاق بر گل آغازی هر چند گیاه روز کوتاه که تحت شرایط تحریک قرار داشتند گزارش شده. در رابطه با تعیین جنسیت نیز اتیلن نقش دارد در خیار عملکرد اتیلن عکس GA است و باعث افزایش گچهای ماده می شود.[4]

حساسیت اتیلین

تعداد نسبت کمی از تقریبا 300 گونه که مورد آزمایش قرار گرفته ریزش را نشان داده اند. فقط در  28 مورد از تقریبا 250 گونه مورد آزمایش این مسله مشاهده شده است. ریزش گلها به طور کلی نسبت به اتیلین بیرونی بسیار حساس می باشد. جدول 1. یک مومرد استثنایی قابل توجه Cymbidum[3] می باشد. گلهای شگفته که با اتیلین عمل آوری می­شوند رنگ رفتگی سریع را نشان میدهند. و این رگ رفتگی درلبه های گل آغاز می­شود وسپس در کل گل گسترش می یابد. زمان در نظر گرفته شده برای 50 در صد ا ز کل گلهای باز جهت افتادن توسط عمل آوری با اتیلین تحت تاثیر قرار نمی گیرد جدول 1. در کشت های  Cymbidum (گیاهان ثعلبی)، Cymber coolibridge و  Holkinson Piedmont 50 درصد از گلها پس از 17 و 22 روز به ترتیب می­ریزند. فقدان این تاثیر می تواند به فقدان حساسیت ناحیه ریزش با اتیلین درزمان قرار گرفتن در معرض اتیلین مرتبط باشد، اما ناحیه های ریزش بعد ازان می تواند حساس تر باشند. درین آزمایش یک آزمایش دیگر اجرا شده است که دران عمل آوری اتیلین در روز 14 آغاز می­شود که در حدود 5 روز قبل از افتادن گل می باشد و تا افتادن بیش از نیمی از گلها درتمام گلهای شگفته شده ادامه می یابد. افتادن گل هنوز هم توسط اتیلین که به دنبال این عمل آوری تاخیر می آید تحت تاثیر قرار نمی گیرد جدول1 انواع پاسخ

گلها معمولا زمانی می افتد که گلبرگهای آنها به طوری کامل تورم نداشته باشد اما در تعداد کمی از گونه ها در Solanaceae (lycopersicon sp  و Solanum spp) گلبرگها با فرا رسیدن زمان ریزش گلها پلاسیده شده اند. گلهابه روی گیاهان plumbago auriculata پلاسیده شدن گلبرگ را نشاند میدهند و بسته شدن گل با ریزش گل همراه می باشد. برگریزان گلها نیز در گیاهان که در باغ یا کشتزار رشد میکنند مشاهده شده است مثل yucca[4], lathyrus[5] و [6]oenother . در گونه های بعدی گلهای گیاهان که در کشتزار ها رشد میکنند معملا پس از پلاسیده شدن گلبرگ می افتد، در حالیکه به دنبال قرار گرفتن در معرض اتیلین خارجی ، گلبرگها باد میکنند ودرین هنگام گلها می ریزند بنا برین علایم مشاهده شده در کشتزار ها ممکن است از موارد مشاهده شده به دنبال عمل آوری با اتیلین متفاوت باشد. [1]

روابط با گروه های طبقه بندی

ریزش گل در گیاهان تک لپه ای و eudicotyledon  ها رخ میدهد. مقایسه گونه ها ی موجود در جدول با فهرست همه گونه ها ی مورد آزمایش نشان داده شده است که افتادن گل با هیج یک از خانواده های مورد مطالعه سازگاری ندارد. [1]

روابط و تاثیرات اتیلین در گلبرگها

در گیاهام تک لپه ای مورد آزمایش افتادن گلها در چندین خانواده رخ میدهد که درانها بیشتر گونه ها ی پلاسیدگل گلبرگ غیر حساس در اتیلین را نشان میدهد. اما در گیاهان ثعلبی (ordidaceae) نیز رخ میدهد که بطور کلی پلاسیدگی گلبرگ حساس به اتیلین را نشان میدهد. افتادن گل در [7]eudicotyledon های آزمایش شده در خانواده های رخ میدهد که در آنها گلها بطور کلی پلاسیدگل گلبرگ حساس به اتیلین یا ریزش گلبرگ را نشان میدهد. این مسله در Saxifragaceae[8] نیز وجود دارد. که حاوی گونه های است که پلاسیدگل گلبرگ غیر حساس به اتیلین را نشان میدهد جدول 2. در برخی از گونه ها در eudicotyledon ها تاثیرات قرار گرفتن در معرض اتیلین به روی گلبرگها نمی تواند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد زیرا گلهای مورد آزمایش همگی در مدت دوره 24 ساعته عمل آوری با اتیلین میریزند ([9]Begoniaceae[10], euphorbiaceae[11], myrtaceae و onagraceae[12]) جدول 2.

برخی از گلها بسته شدن سریع یا تغییر رنگ را پس از عمل آوری با اتیلین نشان میدهد این تغییرات گلبرگ هیج ارتباطی با افتادن گل را نشان نمی دهد ( نتایج نشان داده نشده اند). [1]

اثر ABA برگلدهی

شواهد فزیولوزیکی نشان میدهد که بازدارنده های گلدهی قابل انتقال از راه پیوند وجوددارد.بعدازکشف ABA این کونه تصور می­شد که این ترکیب برای ایجاد بازدارنده گی گلدهی منتقی ومعقول به نظربرسد،اما تحقیقات نشان داد که احتمالاABA نقش معنی داری را درتنظیم تشکل گل به عنوان یک باز دارنده ی قابل انتقال توسط پیوند بازی نمیکند.[5]

اثر سایتوکینین برگیدهی

استعمال CTK[13] در هر سیستم انتهایی گیاهانیکه تحت فتوپریور غیر القایی قرار داشتند باعث تقسیم سلولی می شود و اگر این تقسیم در هر سیستم باشد می تواند بیانگر شروع گیدهی باشد. در بیشتر مولد و کاربرد خارجی CTK برای تسریع گیدهی حاکی از این است که گیاهان بصورت نسبی یا کامل تحریک شده مثلاً هنگامی­که BA جهت گل آغازی گیاه روز کوتاه eueosperum corelifolium استفاده شده دیدند که تعداد گنجه و اندازه کاپیون را افزایش دادند. استعمال خارجی CTK در زمانی غیر از مرحله گل آغازی یا بدون اثر بوده یا گیدهی را به تأخیر انداخته یا انشعابات شاخه را افزایش داده است.

اثرات تحریک کنندگی CTK ممکن است غیر مستقیم باشد در گیاه rharbitis nel نشان داده شده که CTK ها می توانند انتقال محرک های گیدهی و assimilation  را از برگ های تحریک شده افزایش دهند اگر چه مطالعاتی درباره روابط بین سطوح درون زایی CTK و گیدهی وجود دارد اما در حال حاضر نقش CTK درتسریع گیدهی هنوز مبهم باقی مانده است.[4]

اثر جبرلین برگیدهی

از میان گروه های اصلی هورمون های طبیعی [14]GA نقش علمی بر گیدهی در برخی گیاهان GA خارجی می تواند جایگزین القاء فتوپریوری شود به ویژه در گیاهان روز بلندی که تحت شرایط روز کوتاه بصورت لذت رشد کردند سبب گیدهی می شود. بنابراین همیشه هم نقش مثبت ندارد گاهی نقش منفی نیز دارد. در این گیاهان گیدهی خواه در پاسخ به GA مولد در پاسخ به روز بلند همراه با طویل شدن ساقه گیدهنده است البته باید در نظر داشت که فرآیند تشکیل گل و طویل شدن ساقه مستقل از یکدیگر هستند ولی نتیجه به گیدهی ختم می شود. در استعمال خارجی GA ها مشاهده شده تحت شرایط غیر القایی باعث تسریع گیدهی در تعدادی از گونه های گیاهی می شود. تحقیقات انجام شده در هویج نشان می دهد که گیاهانی که سرمایه یافت نکرده اند کاربرد GA می تواند جایگزین اثر سرما شود یا در سیستم که یک گیاه روز بلند است GA جایگزین روز بلند شده و گل می دهد.

در بسیاری از موارد GA ها باعث طویل شدن ساقه می شوند اما باعث گیدهی نه. اگر چه گزارشاتی وجود دارند که نشان می دهند استعمال خارجی GAها برروی گیدهی تأثیر داشته اما گزارشات متناقض دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند استعمال خارجی GAها هیچ تأثیری روی گیدهی نداشته است.

در بسیاری از موارد GAها باعث طویل شدن ساقه می شوند اما گیدهی نه.

تحقیقاتا نشان می دهند که GAها تولید گل را در گیاه کوردبلین cordulin Terminalis cordulin و چند گیاه زینتی از شیپوری ها تولید گل را در این گیاهان تحریک کرده از نظر فتوپریور خنثی و بر سر ما عکس العمل نشان نمی دهند. از طرف دیگر GAها از گل آغازی تعدادی از گیاهان نهانداند دائمی مخصوصاً درختان میوه جلوگیری می کنند پس نقش GA در گیدهی بستگی بر گیاه دارد، در مرکبات GAها در ریشه ساخته می شوند و به اندام هوایی می روند و در آنجا مانع گیدهی می شوند.

آزمایشی انجام دادند و lnmاو جیبرلین GA3 در هر جوانه باعث کاهش تعداد گل به میزان 75% می شود. تیمارهایی مانند تنش خشکی که رشد ریشه را کاهش می دهند باعث کاهش سنتز GA می شوند پس GA کمتری ساخته می شود پس GA گیدهی افزایش می یابد از طرفی از بازدارنده سنتز GA مانند Triazoles استفاده کردند و دیدند هک گیدهی در مرکبات تحریک شد پس در مرکبات ثابت شد که GA می تواند مانع گیدهی شود. در میوه های هسته دار مانند گیلاس GA3 مانع گیدهی می شود و از تراکم گلها کم می کند.

این آزمایشات بطور کلی احتمال اکسین موجود در فندقه ها در رشد تأثیر دارند را مشخص می کند طبق تحقیقات انجام شده می گوید که اکسین در شد میوه و تنظیم آن دخالت دارند. نیچ در سال 1950 تمام فندقه های روی نهنج را در مراحل اولیه برداشت و بجای آن از خمیر لانولین استفاده کرد زماینکه از خمیر به تنهایی استفاده کرد هیچ رشدی انجام نشد اما وقتی خمیر محتوی loppm بتانقتوکسی استیک اسید B- NOA را بکاربرد دید نهنج بطور طبیعی رشد خود را نجام می دهد بعد از پنچ سایرین آزمایشات مشابهی را به B- NOA و سایر آکسین ها انجام دادند.

اگر چه در تعدادی از مطالعات همبستگی نزدیکی بین تعداد بزرو اندازه طبیعی میوه و توزیع بذرها و شکل میوه نشان داده شده اما همبستگی نزدیکی میزان کل اکسین تولید شده توسط بذرها و رشد میوه مشاهده نشد. بیشتر مطالعات مولکولی بر روی مکانیزم عمل اکسین بر در از شدن سلامی متمرکز شده در حالیکه اطلاعات کمی هوابکه با اینکه اکسین چگونه فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند رشد و توسعه میوه که تقسیم بندی، دراز شدنه سلولها و تمایزیابی را کنترل میوه وجود دارد.[4]

کاربرد هورمون   GA

با آغاز 17 روز پس ار کاشت در SD ، گیاهان درمان شده با GA بطوری فراوان یک بار در هفته با GA3  0.1mM (سیگما) و tween 20 (v/v) 0.02 در صد سپری میشوند. گیاهان کنترول با محلول که فقط حاوی توین 20 و 0.1 درصد دای میتایل فورمامید می باشند اسپری میشوند (حلال برای محلول ذخیره GA3). [2]

تاثیر طول روز درزمان گلدهی و تعداد برگها

در SD ، جهش تقریبا معیوب GA ، gal3 ، گلدهی در طول هریک از 4 آزمایش مستقل با  GA3 خارجی تحت درمان قرار گرفته اند (جدول 1 شکل 1). گرچه این جهش فورا گل میدهد درحالیکه دیر تر از WTII میباشد. بنابرین نقص شدید GA ، [15]Arabidopsis گیاه اختیاری روز طولانی را به گیاه اجباری روزطولانی تبدیل میکند. پس از یک دوره رشد 5 تا شش ماهه درSD ، همه جهش های درمان نشده gal3 گیاهان در نهایت با گل دادن از بین میرود. در 3 آزمایش جداگانه زمان متوسط برای پیر شدن جهش gal3 در SD به صورت 9±190 ، 13±178 و 17±168 روز یافت شده است. (شکل 1 جدول 2). جهش تراکمی معیوب GA َ، gal6 در SD گل میدهد. اگر چه انجام این کار تا حدودی طولانی تر است از  WT به نظر میرسد مانند gal6 جهش غیر حساس GA (gai) نیز تا حدودی در اواخر SD گل میدهد.(شکلهای 1 و 2).

این نتیجه به نظر میرسد که با تصور کلی gai به عنوان جهش که دران پاسخ GA به شدت کاهش می یابد اما از بین نمی رود سازگار میباشد. درSD در 25 درجه سانتی گراد همه ژنوتیپ ها بسیار سریعتر از 21 درجه سانتی گراد گل میدهند. اما در هردو درجه حرارتَ، جهش های gai وgal-6 دیر تر از wt گل میدهد. در مقابل در  c1 هم جهش gai و gal-6 به طور همزمان در WT گل میدهند. (جدول 2). مانند بسیاری از گیاهان سالانه هنگامی که Arabidopsis شروع به گلدهی میکند ایجاد برگهای واقعی را متوقف میسازد. بنابرین بطور کلی یک گیاه که در گل دادن ناموفق است اما به تولید گره های جدید در میزان نرمال ادامه میدهد، برگهای بیشتری را نسبت به موردی که در اوایل گل میدهد جمع خواهد کرد. در SD جهش gal-3 گیاهان بیش از دوبرابر WT در روند اصلی گل کاغذی برگ میدهد و به نظر میرسد که برگهای اضافه را نیز در گل کاغذی جانبی تولید کند ( که شمرده نشده اند شکل 3 و 4). تولید برگ درین گیاهان در نهایت آهسته می­شود گرچه آنها نیاز داردند که در ایجاد گل تغییر وضعیت دهند. در SD گیاهان gai در حدود دوبرابر برگ بیشتر را نسبت به wt تولید میکند (شکل 3). زمان گل دادن قابل تغییر بسیار بیشتری را نسبت به تعداد برگها برای جهش gai نشان میدهد که شاید قابلیت تغییر در مقادیر رشد گیاهان مجزا را منعکس سازد (جدول II شکل 2و3). [2]

تاثیر درمان سرد

به دلیل اینکه درمان سرد نشان داده است که گلدهی را در برخی از ژنیتیپ های ارابیدوپسیس تسریع میکند ما این مسله را مورد آزمایش قرار داده ایم که آیا درجه حرارت پایین گلدهی جهش های GA را القاح میکند یا آنرا ارتقا میدهد. یک درمان سرد طولانی مدت (45 روزه) در SD قبل از رشد در 21 درجه سانتی گراد در کاهش تعداد برگها و تسریع گلدهی درجهش GAI دنبال می­شود. اما تولید برگ توسط گیاهان WT را کاهش میدهد (شکل 3). نتجه خالص اینست gai هنوز هم دوبرابر بیشتر از WT برگ تولید میکند. درمان سرد در تحریک جهش gal-3 برای گل دادن ناموفق میباشد و همجنین در ایجاد این جهش جهش تولید برگهای کمتر وشکست مواجه می­شود (شکل 3).[2]

غلبه ویژگی گل دادن دیرهنگام

برای آزمایش اینکه آیا فنوتیپ گلدهی دیرهنگام جهش gai به دلیلی یک جهش مجزا است یا خیر نسل F2 از یک تقاطع gaixWT برای گلدهی دیرهنگام درSD امتیاز بندی شد. این تقاطع درزمان امتیاز بندی شد که همه ده گیاه کنترول WT گل داده بودند و همه ده گیاهان کنترول gai درحال رویش بودند. دری هنگام فقط 27 مورد از 100 گیاه F2 جوانه های گلی آشکاری داشتند بنا برین تحت شرایط رشد در گلدهی دیرهنگام به نظر میرسید که یک جهش غالب هسته ای به ارث رسیده است (x2=0.213, P>0.5). زیرا این جهش غلبه ای جزی برای کوتاه شدن نوع گیاه را نشان میدهدودر جهش های غالب ظاهری به طوری کلی به نظر میرسد که احتمالا هم گلدهی دیرهنگام و هم فنوتیپ توسط یک جهش به وجود آمده اند. [2]

بررسی نوک جوانه ها

جهت تلاش برای تعین اینکه آیا جهش gal-3 در جهت گلدهی درSD پیشرفت میکند یا خیر مواردی مثل تشکیل primordial[16] ، نوکهای جوانه در جهش gal-3 و WT رشد یافته در SD یا Cl توسط میکروسکپی نوری مورد بررسی قرار گرفت (شکل 5). در SD هیج گونه مرحله ای آغاز و ابتدایی گل یا جوانه نمی تواند جهش gal-3 را تشخیص دهد. در عوض به نظر میرسد که نقطه راس کوچک و صاف توسط مرحله ابتدایی برگ احاطه شود. در مقایسه جوانه های گل مایکروسکوپی درجهش های موجود در Cl واضح میباشد و همچنین در رشد WT درSD نیز آشکار میباشد(شکل5). [2]

 

زنده گی گیاهان عالی تر بطور گسترده به مرحله ای رویشی ومرحله تولید مثل وتکثیر تقسیم می­شود. ساختار های مانند برگ در طولرشد روشی وگل آذین وگلها در طول رشد زایشی انتقال به گل هنگامی که یک گیاه از رشد رویشی به رشد زایشی تغییر میکند یک رویداد محوری در زنده گی یک گیاه است. سگنال های توسعه ای که باعث این انتقال به گل سر چشمه در خارج از Sam (شکل 6). بنابرین Sam متحد به گلی قبل از ادراک آن از سگنالهای خارجی است. القا گلها باعث می­شود مجموع از فرایندها در Sam که باعث بازسازی آن می­شود همراه با تغییرات در میزان و الگوی تقسیم سلولی وتشکیل ساختارهای گلبرگها گل به جای برگ می باشد. [3]

بلکه Sam جهش های ID1 را به آغاز وبرگ مدتها پس ازین که گیاهان طبیعی گل کردند ادامه می یابد (شکل 7). در نهایت جهش های ID1 دستخوش انتقال به گلدهی می­شود. اما آنها ساختارهای گل نابجا با ویژگی رویشی تولید میکند.

این تحقیق از یافته های همزمان الهام گرفت که اکثر تنظیم کننده های رشد گیاه مانند اوکسین ها سایتو کینین ها و اتیلین ها ترکیبات شیمیایی نسبتا ساده ای هستند که آزادانه در داخل همه گیاهان حرکت میکنند. تلاش برای دستیابی به یک محرک گل بیوشیمی توسط M.K chaila khyan رهبری شد. کسش که واژه فلوروژین را برای توصیف یک ماده فرضی که باعث گلدهی در تمام گیاهان عالی میشد ابداع کرد. بیشتر آزمایش ها درگیر همپیوندی برگها از گیاهان در معرض فتوپریود ها القاهی گل برروی گیاهان است که تا بحال القا نشده است. مشخص شد که یک سگنال از تحریک قابل اندازه گیری از برگ به Sam منتقل شده به علت انتقال به گلدهی درین راه سرعت جنبش سگنال بسته به گونه از 2.4-3.5mmh-1 پیدا شد. این آزمایشات نشان داد که محرک گل خواص تنظیم کننده رشد پویا را داشت. اما یک ماده تعریف شده بیو شیمی وفعالیت Florigenic[17] هرگز مجزا نشده است. در نتیجه پیشنهاد شده است که فلوریجین ممکن است یک تک مالیکول نباشد اما یک ترکیب از هورمون های شناخته شده مختلف و میتابولیت و محصولات فتو سنتیزی که میتواند میان گونه های گیاهی تغییر کند. [3]

رشد گل

گرچه ساختار شناسی نابجای گلها پس از کاربرد چندین هورمون وبازدارنده بیوسنتیزی گزارش شده است اما فقط دو هورمون به صورت غیرمبهم با ژنیتیک ساختاری گل همراه میباشند و احتمالا دارای نقش تنظیم کننده در تمایز که درطول تشکیل گل رخ میدهد می باشد. GA ها در کنترول ارایه ژنی Homoeotic گل و رشد بساک شامل میشوند، درحالیکه به نظر میرسد افت های هورمون گیاهی رشد تخمدان و آغاز اندام ها را تنظیم میکند.

نتیجه گیری

زمانی که ما به این موضوع (نقش تنطیم کننده هادرگلدهی )می بینیم البته اثرات مختلف آنرا روی گیاهان میبینیم که درگلدهی اثرات مختلف دارد.وهم چنان نظربه غلظت، نوع گیاه ،اثرات مختلف دارد، وهمچنان عوامل محیطی، وژ نوتیپ اثرات دیگررادارا میباشددرگلدهی ، تنظیم کننده های رشد گیاهی می­توانند باعث گل دربعضی گونه ها اما دربعضی گونه های دیگرباعث بازدارنده گی می­شود وبه این نتیجه می رسیم که اثرات بعضی هورمون هادرتنظیم بعضی فرایندها طوری %100 مشخص نیست ونیاز به تحقیقات بشتری دارد.

منابع حفظ است.

بانظر های تان بنده جامعه علم و اصلاحات  نوسنده گی را بدست می آورم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط Ali Jawed Safdary در 2 Apr 2014 و ساعت 2:21 AM |
چندنمونه گیاه کلکسون ساخته شده پوهنتون ولایت کندز
گردآورنده:علی جاوید صفدری
Poaceae cunodon dactylonperc
كبل
خصوصيات نباتي :
گياه چندين ساله بوده وبه وسيله تخم ومسعولين تكثرميكند.اين گياه هرزه درليست ده گياه هرزه جهان شامل بوده ودركشورما نيزازجمله گياه هرزه به حساب ميرود.
طول ساقه اين گياه15الي 50سانتي مترميباشد.ودراينتحي ساختمان 3الي 7 پنجه به وجودمي آيد.
مبداوپيدا يش وا نتشار:
مبدااصلي پيدايش آن قاره اروپاواسياه وفعلا درسراسرجهان به ملاحظه ميرسد .دركشورما افغانستان درساحات مختلف زراعتي غيرمزروعي واطراف سرك هابه كشت ديده ميشود.
كنترول:
كنترول ميخانيكي آن نتيجه قناعت بخش ميدهد .به شرت اين كه تمام قسمت هاي نبات ازساحه دورگردد.
با استفاده ازگياهي كش داپان ميتوان آن رادرطول دوسال طورموفقانه كنترول نمود .
 
Cyperaceae cyperas
سلام  عليك
خصوصيات نباتي :
تاهال 20 نوع اين گياه هزره شناخته شده كدرساحات  مختلف موجود مي باشد .ومضر ترين گياه هرزه جهان به حساب ميرود .
دركشورمااين نوع گياه مضرموجود ميباشد.اين گياه هرزه چندين ساله ميباشد كه رايزوم راتوليد ميكند.ساختمان طيوبرماننددارد.ساقه آن 7الي 11سانتي مترطول داشته درنهايت توليدinflonsenee ميكند.                                                                   
مبداوپيدا يش وا نتشار :
مركز اصلي پيدايش آن قاره اروپاوآسياه مي باشد.واكنون درتمام جهان به ملاحطه ميرسد.
ودرساحات مزروعي  غير مزروعي  اطراف سرك هاوغيره نموميكند. درافعانستان درمزارع پنبه جواري   پياز  برنج  وعيره به كثرت ديده ميشود . وخصارات زيادي را درحاصيلات واريد ميكند .
كنترول :
طيوبرهاي بالا طيوبرهاي بعدي تاثير زياددارد .درپندك هاي درخت موجود مي باشد . درحال كنتول ميخانكي بايد تلاش گردد تمام طيوبرازچين دورشود .طريقه بذرنباتات رقابتي تا اندازه كنترول آنها موثر است .بهترين رويش گياه كش ها مي باشد .اين مركبات كه استعمال مي شود عبارت از فاميل اسيد به مقدار2 4الي 3كيلوگرام درفه هكتارقناعت بخش ميباشد .
 
Convulalcee cusenta cosenta compestvisyan
زرد پيچك
خصوصيات نباتي :
زرد پيچك دركشورما به نام هاي مختلف گياه هرزه تاطلاني وموادشيطاني يادميگرددكه يك نبات طفيلي ميباشد . زرد پيچك فاقد ريشه وبرگ حقيقي بوده كلوروفيل ندارد .تخمهاي درتحت شرايت محيطي قرارگرفته جوانه زده وقتيكه به سطح زمين برسد ساحتمان هاي مخصوص بنام hustoriaراتوليد ميكند.
درداخيل ساقه وبرگ ساختماني كلي وغيرحسس نبات راميزبان ميكندبه اين طريقه غذاي ساخته شده ازنبات ميزبان جزب ميكند .درصورت كه نبات ميزبان درساحه وجود نداشته باشد ازبين  ميرود .همچنان اين نبات پرازيتي بالاي يك عده گياه هرزه چون پيچك مرزه وانواع شورك ها خاركانادايي زباك بره وغره ديده ميشود .
مبداوپيدايش وانتشار:
مركز اصلي پيدايش آن راقاره اروپاوآسياه ميداند.فعلل درساسر جهان ديده ميشود .درگشور ما افغقانستان درمزارع ريشقه  زردك  كچالو  نخود زغير وغيره ديده ميشود .
اتشار آن به وصيله تخم صورت گرفته ازطريق تخم هاي بزري  كود هاي ناسوخته حيواني وچريش مستقيم حيوانات درمزرع صورت ميگرد.
كنترول :
اين گياه توسط تناوب زراعتي  استعمال كود سوخته حيواني درساحه تا هدكنترول شده ميتواند.وهم چنان توسط مركبات كنترول شده مي تواند .اين مركبات كمياوي عبارت ازتيل هاي اروماتيكي  ،كلوروبروم وغيره وتنظيم خاك توسط ميتايل برومايت سفارش داده ميشود.
Poaceae arena fatua
یولاف وحشی
خصوصیات نباتی:
تا فعلا سه نوع این گیاه به حیث گیاه هرزه شناخته شده است وگیاه یک ساله بوده توسط تخم تولید مثل میکند ساقه ان ایستاده ولشم بوده که 20-30 سانتی متر طول دارد این گیاه در یک دوره نمویی طور اوسط 250عدد تخم تولید میکند وتخم ان چندین سال قدر ت جوانه زدن را دارد
مبداً پیدایش وانتشارآن:
مبدا اصلی انرا قاره اروپا میدانند وفعلاًدرتمام جهان عمومیت دارد این گیاه بیشر درساحات غله جات دیده میشود تخم ان با تخم غله جات خورد دانه ازیک جا به جا دیگر قابل انتقال است درافغانستان درساحات زمین های قابل کشت گندم بیشتر دیده میشود
 
کنترول:
       خشاوه کردن از تولید تخم جلو گیری میکنند درکنترول ان موثر میباشد استعمال کیلو گرام گیاه کش درفی هکتار قبل از کشت دوباره پخش شود این گیاه در مزارع لبلبو ،نخود ولوبیا کنترول میکنند
 
Sorghumbal epenes
غمی یا باجره
خصوصیات نباتی :
تا حال دونوع ان شناخته شده است که یکی ان درمزارع شالی بوده که
رقابت ان با شالی بیشتر میباشد که شالی را تحت تاثیر اورده نابود
میسازد این گیاه خیلی مضیر میباشد.
مبداًوپیدایش آن:
مرکزاصلی این گیاه چین واروپاه واسیاه میباشد فعلا درتمام  جهان و
افغانستان دیده شده است.
 
کنترول:
این گیاه توسط عملیات میخانیکی مانند خشاوه کردن،قلبه کرد ن وقطع
نمودن وبعضی عملیات دیگر خوب کنترول میشودوتوسط ادویه کیماوی کنترول شده میتواند
 
Ouceae setaria riridis
گال کاه
خصوصیات نباتی :
گیاه هره یک ساله بوده تا حال هفت نوع به حیث گیاه هرزه شناخته شده است 7-25سانتی متر طول دارد .
 
مبداًپیدایش وانتشار:
مرکز اصلی وپیدایش ان اروپا بوده وفعلا درمناطق بیساری جهان به مشاهده میرسد این گیاه هرزه درساحه نباتات مختلف وساحات غیر مزروعی دیده شده است درخاک های حاصل خیز بیشتر دیده شده وتخم ان بوسیله عوامل مختلف انتشار میکند . 
کنترول:
خیشاوه مکرروقطع کردن آنهاازتخم جلوگیری میکندهرگاه درمزرعه لبلولوبیادیده شودبااستعمال7تا10کیلوگرام tcaدرفی هکتارآنراکنترول کرده می تواند.
 
Poacena ayrokyron perpens
كوكرا س
خصوصيات نباتي :
اين گياه هرزه تاحال سه نوع آن شناخته شده ،چندين ساله بوده توسط تخم ،قلمه وريشقه تكثر ميكند.طول ريشه آن (75-50)سانتي متر ميباشد .ساقه آن ميان خالي بوده طول ساقه 30-80 سانتي متر ميباشد.خوشه آن مانندخوشه گندم بوده خوشه چه به شكل متناوب قرارداشته درهرخوشه (5-8)عددتخم باريك به رنگ زرد مايل به نصواري ديده ميشود .برگ باريگ داراي رنگ سبزخيره وسصح بالاي درشت ميباشد .دربعضي چراه گاه ها به حيث نبات علوفه وي استفاده ميشود.
مبداپيدايش وانتشار:
اين گياه درمنطقه سرد ومعتدله جهان به ملاحظه رسيده شدهاست .ساحات عمده انتشارآنراچراگاه ساحاتغيرمزروعي تشكل ميدهد.وميتواندتوسط عوامل مختلف ازيك جابه جاي ديگرانتقال نمايد.
كنترول:
كنترول اين گياه درمدت (2-3)سال توسط عمليه ميخانكي قبل اززرع نبات اصلي ممكن ميباشد.وگنترول گيمياكي آن قبل ازپخته شدن نبات اصلي اثرخوب داشته گياه كش هاي دلپان 20-40كيلوگرام درفي هكتار موثر ميباشد اين گياه هرزه به داشتن ريشه اصلي وسع پراگنده اماسطحي به عمق 15-25سانتي متر ميباشد .كه توسط خشاوه مكرركنترول شده مي تواند .
Poaseae bromus seealinus
سكالينوس
خصوصيات نباتي :
اين جينس داراي 14نوع گياه هرزه بوده وشناخته شده است .ُاسپيژفوق گياه هرزه زمستاني بوده وبه وسيله تخم تكثير ميكند .وپوش برگ آن رنگ هاي برجسته دارد .درخودخوشه آ» 3تا5عددتخم توليد ميكند.دروقت جداشدن تخم ساختمان هاي ليماويليماباتخم يك جاباقي مانده سوغه دار يابدون سوغه ميباشد.
مبدا پيدايش:
اين گياه هرزه درمزاريع خورددانه درتمام قاره اروپا،امريكاشمالي،آسيابه ملاحظه ميرسد.
اين گياه درساحات غله كاري كشورماخصوصاگندم تيرماهي درچراگاهاوساحات غيرمزروعي نيز ديده ميشود.
كنترول :
چون تخم اين گياه چندين سال زنده مانده ميتواند.بناكنترول مداوم راانتخاب ميكند درساحات مزروعي موقع ندادن نباتي براي نوليد تخم ،استفاده ازخشاوه واستعمال گياه كش مفيد واقيع ميشود .درحال كه درساحات چراه گاه ثطع مكررنيز استعمال گياه كش ها موثراست.
 
زبانک بره
خصوصیات نباتی :
گیاه هرزه چندین ساله بوده بوسیله تخم وریشه تکثیر میکند .برگ ،برگها حاشیهای ان فرورفتگی ندارد .برگ ها از نقطه استعمال ساقه وریشه بوجود میاید در برگ های ان 3- 5رگ برگ موازی موجود بوده که به  دنباله برگ منتهی میشود .
مبدًا پیدا یش آن:
ازاسیا واروپا منشا گرفته وفعلاًدرتمام جهان دیده میشود درکشورما افغانستان درساحات غیر مزروعی ، مانند اطراف سرک ها ،چمن ها دشت ها وغیره دیده میشود
کنترول:
درساحات که نباتات مزروعی کشت میشود به اسانی کنترول شده میتواند نسبت عمیق در کنترول ان موثر است هر گاه از تولید تخم ان جلوگیری به عمل اید قسمت عمده مشکل تحت کنترول میباشد درمقابل گیاه کش ها مخصوصاً
2.4d حساس بوده وقت مناسب استعمال ان قبل از تولید ساقه وگل میباشد
 
 
Compositae centauria repens
گل بودنه
خصوصيات نباتي :
تاحال 12نوع آن به حيث كياه هرزه شناخته شده است .گل بودنه نبات علفي بوده وتكثر آن به وسيله قلمه هاي ريشه وتخم صورت ميگرد .ساقه آن مستقيم نمونموده وداراي طول (30-40)سانتي متر ميباشد.ساقه درقسمت هاي بالاي منشعب كرديده ودرانتهاي هرشاخه ،گل خارمانندبه وجود مي آيد .رنگ برگ آن سبز،خاكي وهاشيه برگ آن فرورفتگي دارد .ريشه آن رنگ گلابي تاريكي تاسياه دارد .
مبداپيدايش ا نتشار:
عقيده برآن است كه تخم آن گياه هرزه ريشقه ازقسمت هاي تركستان وآسيا به نقاط ديگر جهان انتشار گرديده .وفعلن درتمام نقاط جهان كم وبيش ديده ميشود .درصورت كه تخم ريشقه كاملا باريك گرديده امكان انتشار آن ازطريق تخم بزري ازبين ميرود .موجوديت آندرساحات غيرمزروعي ،اطراف سرگها،چراگاه وحتي ساحات مزروعي ديده شده است.
كنترول :
كنترول ميخانكي وقت زياد ضرورت دارد .خيشاوه مداوم 2-3سال رادركنتول آن ضرورت دارد.ودرمقدار(2-4d)مقاوم ميباشد .درصورت كه مقداري 6كيلوگرام درفي هكتاراين گياه استعمال شود آن راكنترول كرده مي توانيد .البته بار اول درمرحله پوندوك وبارديگر درخزان استعمال شود موثر مي باشد.
Legumianaceae lupines spp
بويه
خوصوصيات نباتي :
تل حال ده نوع آن به حيث گياه هرزه شناخته شده وگياهاي هرزه چندين ساله مي باشد .كه توست تخم وقطعات ريشه تكثر مي كند .وساقه استاده كه (15-45cm)طول دارد .برگ هاي آن سبز وخيره ونزديك به سرخ وسرخ رنگ مي باشد.هربرگ به برگ چه هاي تقسيم گرديده كه ساقه هاي آن درانتهاي خود توليد ساختماني گل راميكند.دربعضي مناتق كشور مابته آن راقطع كرده درحدود(20-25m)دورترازبيخ بته نباتات درپوسيده ساخته وحاصل خيزي خاك رابلند ميبرد .
مبداپيدايش وانتشار:
محل اپتداي آن معلوم نبوده فعلادركشور هاي جهان ديده شده است.اين گياه اكثردرساحات غيرمزروعي ،اطراف سركها،چراگاه هاديده شده است.وانتشارآن توسط حيوانات اهلي ،پرنده گان ،ماشين وآلات زراعتي وغيره صورت ميگرد.
كنترول:
كنترول آن به طريقه ميخانكي صورت ميگرد .ودرنباتات زراعتي طريقه هاي بزري نباتات قوي رقابتي نتيجه خوب ميدهد .كنترول كيمياوي آن درساحات چراه گاه نيز نتيجه قناعت بخش مي دهد.
 
Conrirulaceae convulru arueusis    
پيچك مزارع
خصوصيات نباتي:
گياه هرزه چندين ساله بوده وبه وسيله رايزوم تكثر ميكند.چهرنوع آن
به حيث گياه هرزه شناخته شده است.ساقه بشكل افتيده به روي زمين نمو
ميكند.به روي ساقه وشاخچه نباتات يا اجسام ديگرمي چسپدطول ساقه آن
به(2,5)سانتي متر ميرسد.
برگ هاي آن متناوب قلب مانندوانجام برگ آن مدور نوك تيزاست.برگهاي
درشرايط نامساعدخيلي كوچك باقي مانده ودرشرايط مناسب اقليمي بزرگ
ميشود.
گل هاي آن شكل قيف مانند را داشته وبه رنگ گلابي روشن ياسفيد به
ملاحظه ميرسد.در دمباله گل آن دو برگچه بوده كه به فصله(2,5_0,1)
سانتي مترازهم قراردارند.باداشتن اين خصوصيات اين گياه هرزه شبيره
تعين ميشود.
در هرتخم دان آن 1-4عددتخم داشته به رنگ خاكي تيره,سرخ ونصواري
ديده ميشود.
تخم هاي آن در شرايط مختليف اقليمي تا60 سال زنده باقي مانده ميتواند.
پيچك مزارع داراي ريشه گوشتي بوده وسيعا انتشار ميكند .آن ها به عمق
(7-10) مترميباشد.
مبداپيدايش انتشاروكنترول:
پيچك مزارع تقريبا در تمام ساحات جهان به ملاحظه  رسيده  است.
در كشور ما افغانستان اكثرا در ساحات زراعتي ,در ساحات چراگاه و
هم چنان در ساحات غيري مزروعي ديده ميشود.
با استفاده از طريقه هاي ميخانيكي بعد از چندين سال تحت كنترول آمده
مي تواند در حاليكه با استفاده از گياه كش هاي چون مركبات كلوروفينا
بكس ,كلايفوسيت وغيره طي يك الي دو سال كنترول شده مي تواند.

Chenopodiacea chenopodium album    
شورك
خصوصيات نباتي:
تا حال   1نوع آن به حيث گيا هرزه شناخته شده است . نبات يكساله
بوده و به وسيله تخم تكثر ميكند . داراي ساقه استاده و منشعب كه (30
-50) سانتي متر طول دارد . ساقه آن لشم بوده در بعضي انواع آن يك
خط گلا بي به ملا حظه مي رسد . هر نبات طو اوسط 72000 تخم توليد
مي كند.
مبدا پيدايش وانتشار:
مركز اصلي پيدايش آن اروپا بوده و اكنون در تمام جهان به شمو ل
افغانستان در مزارع مختليف ديده مي شود.از جمله گياهان معمولي به خساب مي آيد . در سبزي هاي كشور ما به كثرت منو مي كنند.
كنترول:
خشاوه كردن و قطع كردن مكرر و تناوب زراعتي در كنترول آن موثر است . در ساحات غيري مزروعي و درساحات نباتات علوفه اي بايد قبل
از توليد تخم قطع گردد . ويا مستقيم به وسيله حيوان به مصرف برسد .
استعمال مركبات كيميوي از قبيل كلورو فينا كس مقدار 4/3-3/1 كيلو گرام
در في هكتار آن را كنترول مي كند . تخم آن چندين سال در خاك زنده مانده
و در شرايط مناسب جوانه زده مي تواند . مناسب ترين مجادله بر آن بزر تخم هاي تضمن شده را استفاده از طريق معالجوي به زود ترين فرصت ممكن از بين برد.
Cruciferae Cardaria draba
تاج سفيد
خصوصيت نباتي:
تا حل   1 نوع آن به حيث گياه ارزه شناخته شده است تكثر آن به وسييله تخم وقلمه وريشه صورت مي گيرد . ساقه هاي آن استاده بوده واز (20 -50) سانتي متر طول دارد.
ساقه آن در قسمت انتهايي منشعب شده وبا مويك هاي سفيد پوشيده شده است . گل هاي آن منشعب ,متعدد,كوچك وبرگ سفيد به ملا حظه مي رسد.
گل هاي متراكم بوده و طوري تقسيم شده است كه مانند تسكين  شده و هريك از اين ساختمان به دو قسمت بعدي تقسيم شده است، كه هر قسمت داراي دو عدد تخم مي باشد . وداراي رنگ سرخ و نصواري مي باشد.
مبدا پيدايش وانتشار:
مركز اصلي پيدايش آنرا آسياي غربي و ارو پا مي دانند . انتقال تخم به
وسيله تخم هاي بذري صورت مي گيرد .
و فعلا در سرا سر جهان در كشور ما اين گياه هرزه در ساحات زراعتي غيري مزروعي و در چرا گاه ديده مي شود.
كنترول:
خشاوه منظم در كنترول آن رول دارد . تناوب زراعتي , بذ ر نباتات رقيب نيز در كنترول آن مو ثر است . قطع كردن آ در سا حه بذر رشقه, شبدر ونباتات علوفه اي ديگر در كنترول آن خيلي مفيد مي باشد .
در جايكه مشكلات عمده را خلق كند , وطريقه متزكره مو ثر ثابت نشودبا استفاده از گياه كش هاي انتخابي ميتوان آن را كنترول نمود .درسا حات
غيري زرراعتي استعمال مقدار زيادي (2_4d) و كلوريت ها و مركبات بورون دار در مدت كوتاه مي تواند آن را كنترول نمود.
Compositae ciecim arrense seop
خار كانادايي
خصوصيات نباتي:
اين جنس داراي هفت نوع و انواع آن به نام هاي متافاوت منتهي گرديده است . خار كانادايي نبات چندين ساله و به وسيله تخم وريشه هاي افقي كه دارد . ودر خاك موجود مي با شد تكثر مي كند .
ساقه آن (120-30)سانتي متر طويل بود ه و به صورت ميان خالي تكثر
مي كند .
 
مبدا وپيدايش:
مركز اصلي پيدايش آن تعين معلوم نبوده واكثر ا در مناطق معتدله و
نسبت سرا سر جهان ديده مي شود.
در كشور ما موجوديت اين ريشه و سايري انواع آن در چرا گاه و زمين
هاي زراعتي چون گندم در ساحات غير مزروعي نيز ديده مي شود.
 
كنترول:
بذر نباتات قوي و رقابت كننده وقطع مكرر در كنترول آن مو ثر است.
استفاده از گياه كش هاي مخصوص (2-4d) در سال اول آن را به خوبي
كنترول مي كند.
 
Papaveraceae papaver rhoeas
خاش خاش يا گل نازكك
خصوصيات نباتي:
گياه يك ساله بوده توسط تخم تكثر مي كند . دو نوع آن به حيث گياه هرزه شناخته شده است . اين گياه هرزه يكساله زمستاني مي با شد.
اگردر خزان جوانه بزند زمستان را به حالت خواب ميگزراند . در فصل
توليد ساقه مي كند . در ماه ثور توليد گل نموده اين گياه در مزارع گندم,
جو, و همچنان در ساحات غير مزروعي مانند چرا گاه, چمن ها مي رويد.
اين گياه در آخر ساقه خود توليد گل نموده در نهايت كبسول تخم ها ي آن
در مي آيد و رنگ تخم از سياه جلوه دار كوچك مي باشد .
مبدا پيدايش وانتشار:
مركز اصلي گياه قاره آسيا شناخته شده كه فعلا در سرا سر جهان ديده
مي شود . به خصوص در كشور ما افغانستان زياد بوده و خسارات  زياد را از قبيل كتهش در حاصلات مي گردد .
وانتشار آن توسط عوامل انتشار مانند مشين و آلات زراعتي , انسان ها ,
حيوانات و غيره صو رت مي گيرد.
كنترول:
كنترول اين گياه توسط نبات رقابتي , تناوب زراعتي, خيشاوه كردن وغيره صورت مي گيرد.اگر گياه كش هاي مورد نظر به صورت درست پاش داده شود اين گياه هرزه به اين طريقه كنترول كرده مي توانيم.
Cichrioecae cachoriam aintybus
كاسني
خصوصيات نباتي:
كاسني نبات چندين ساله وده و در بعضي وقت نبات دو ساله بوده داراي ريشه اصلي طويل مي باشد . داراي ساقه منشعب و برگ نيزداشته شباهت زياد با زرد گل دارد . برگ بالايي آن در قسمت فوقاني ساقه مي باشد. و ساقه آن داراي فرو رفتگي خيلي كم مي با شد .
گل آن داراي رنگ آبي و مقطع آن در اوايل روز باز شده وبعدا نيمه بسته مي شود، وبعدا مكمل بسته مي شودوتخم به رنگ نصواري
تاريك اندازه4mm نمو مي كند.
مبدا پيدا يش وانتشار:
پيدايش اين گياه در قاره اروپا بوده فعلا در سراسر جهان ديده مي شود.
در سا حه غير مزروعي چون چمن ها , اطراف سرك ها, پارك ها وغيره و همچنان در ساحات مزروعي ديده مي شود و و انتشار ان امكان دارد كه توسط آبياري وحيوانات و پرنده صورت بگيرد.
كنترول:
ساحات وسيع كه به اين گياه آلوده باشد , با قلبه كردن , زرع نباتات بذري قوي كه بتواند همراه گياه هرزه مقاومت كند كنترول شده مي تواند.
در چراگاهه اين گياه هرزه را ميتوان با چرش گوسفن دان كه اين گياه ذايقه خوب دارد براي حيوانات مي توان كنترول نمود .وبا استعمال 2-4d  2Kg در يك هكتار زمين نتيجه قنا عت بخش ميدهد،البته در وقت استعمال شود كه گياه هرزه گل نموده باشد
+ نوشته شده توسط Ali Jawed Safdary در 2 Apr 2014 و ساعت 1:56 AM |
مقدمه:
پسته یکی ازمهمترین محصولات باغی کشورمی‌باشد.درحال حاضربیش از 300000هزارهکتارجنگل پسته باتولیدسالیانه2000هزارتن پسته درافغانستان وجوددارد،به دلیل شرایط مناسب اقلیمی کشور، پسته درافغانستان دارای مرغوبیت بالایی بوده وازنظرکیفیت نیزدربین رقبای خارجی خودازکیفیت خوب برخوردارمیباشد.سالیانه بیش از 453 هزارکیلوگرام پسته به خارج صادرمیگرددویک مقداردرآمدی غیرنفتی برای کشور به ارمغان می‌آورد. برای حفظ رتبه اول تولید و صادرات این محصول در جهان، لازم است توجه خاصی به امر تولید وصادرات داشته وبابرنامه‌ریزی دقیق حضورخودرا در بازارهای جهان تنظیم وثابت نماییم. برای رسیدن به این جایگاه لازم ست کلیه مراحل داشت، برداشت،عمل‌آوری،بسته بندی،انباروحمل ونقل این محصول را دقیقاً کنترل نماییم تا ضمن ارائه محصول مرغوب و عاری از هرگونه آلودگی ومنطبق با استانداردهای مشخص،همچنان درعرصه‌های تولید وتجارت بین‌الملل بی‌رقیب مانده وازاین راه کمک مؤثری به توسعه صادرات غیرصنعتی نمایم بنابراین برمولدین پسته واجب است که درحد امکان وبا توجه به نکاتی که پیرامون آن صحبت خواهد شد.از تشکیل وبوجود آمدن زهرابه‌ها درمحصول پسته جلوگیری نموده تا به این وسیله هم از نظر ملای لطمه‌هایی به آنها واردنشودوهم این که حیثیت کشورمان درعرصه بین‌الملل حفظ شود،وخودراتوانمنددرتحیه سیمنارنمیدانستم اماناامیدهم نبودم زیرااستادان درپهلویم قرارداشت که باکمک آنهاموفق به تهیه سیمنارگردیدم وهمچنان لازیم به تشکری میدانم ازاستادرهنمایم پوهیالی گل آغا"صادق"واستادسیمنارم پوهنیارعتیق الله"صدیقی"که درتهیه وترتیب سیمنارکمک های فراوان نموده است وازخداوندمتعال کامیابی های مزید درتمام عرصه های زنده گی شان خواهانم.
         بااحترام
                                                                                             علی جاوید"صفدری" 
 
تاریخچه
     تصورمیرود که از2-4هزار سال پیش پسته دردنیاوجودداشته طبق شواهدیکه درکتب ونوشته های قدیمی موجوداست،کشت پسته دراوایل ظهورمسیح دراروپارواج یافته.موطن اصلی آن آسیای مرکزی حدودترکستان ،ایران،افغانستان وترکیه بوده .درحال حاضرکشت پسته بغیرازافغانستان،ایران وترکیه که وطن اصلی آن است درامریکا واروپا نیزرواج پیداکرده است.اکنون کشورهای سواحل مدیترانه وجنوب امریکاشمالی درکشت وتوسعه آن فعالیت زیاد دارد. (مشیری  1360).
     نام درخت پسته در زبان های یونانی، لاتین، زبان های اروپایی، عربی، ترکی، روسی، ژاپنی و دیگر زبان ها از نام ایرانی این درخت گرفته شده است . در پارسی قدیم نام این درخت پیستا کاو  و در فارسی میانه (پهلوی ) پیستاک بوده و بعدها به پسته تغییر نام داده است. ( http://www.tpo.ir/tpo2/Pistachio-final.htm)
مشخصات درخت پسته
      درخت پسته با نام علمی Pistacia vera  نامیده میشود ازتیره anacardiaceae است.خصوصیات آن قرارذیل اند!
ساختمان گل های درخت پیسته
     تمام درختان پسته Dioecious است.گل های نر وسط کاسبرگ هاقرارمیگیرند وحاوی 5-6 عددپرچم وگلهای ماده نیزوسط کاسبرگها قراردارند وحاوی کلاله پهن وسبز رنگ وخامه کوتا میباشد.
     گلهای ماده بدون گلبرگ وشهدمیباشد.گلهادراوایل بهارقبل ازبرگها ظاهرمیشوند.جوانه های گل درجانب شاخه های یک ساله حاصل میشوندخوشه های نر متراکم وکشیده وخوشه های ماده باتراکم کم وشکل پهن دارد.( ناصرصداقتی وهمکاران،1389)
میوه:
    میوه پسته نیز همانند چارمغزوفندق دارای میوه فندقه وشفت است که ازسه قسمت تشکل شده exocarp ,mesocarp وindocarp که قسمت سوم مغز رادربرمیگیردقسمت خوراکی دارد.ومیوه توسط پوست کریمی رنگ که منشا برگ داردپوشش داده میشود.( ناصرصداقتی وهمکاران،1389)
برگ:
     برگهای درخت پسته مرکب بوده ودارای 5-7 برگچه میباشد. (پشتونوال 1384)
ریشه:
     پسته ازنظرعادت ریشه دهی جزدرختان ریشه عمیق که دارای ریشه گسترده وقوی بوده وبه اعماق زمین فرومیرود.
Classification Botanical
                Kingdom – Plantea
                    Phylum - Anthophyta
                         Class- Magnoliopsida
                                   Order - Sapindales
                                   Family - Anacardiaceae
                                                     Genus - Pistacia
                                                        Species – Pistacia vera)      bioweb.uwlax.edu
اقلیم مناسب
      بهترین ارتفاع ازسطح بحر1000 متراست.پسته درمقابل شرایط مختلف اقلیمی (باد،خشکی،گرما،سرما،شوری وتلخی آب )مقاومت زیاد داردنیاز سرمای ارقام مختلف 400-1500 ساعت کمتراز7ċدرجه سانتی گرید است.ازدرختان میوه مناطق معتدل گرم بوده وسرمای شدید تابستانی راتحمل نمیتواندودرزمستان سرمای -20 درجه درتابستان گرمای 40 درجه سانتی گرید راتحمل میکندمناسب ترین خاک برای آن خاک های لومی شنی ،عمیق ونفوذ پذیرمیباشدکه دارای ریشه عمیق میباشد.درخت آن به شکل جامی (مرکزباز)یا تنه متحول تربیه میشود.باروری پسته بعد از5-8 سال آغاز میشودوهردرخت 70-200 کیلومحصول میدهدکه معادل به 25-70 کیلو پسته خشک میباشد. (خوشخوی وهمکاران1389)
خواص داروي:
1- مغز پسته از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است.
 2- مغز پسته به علت داشتن آهن خون ساز است و آن هائیکه مبتلا به کم خونی هستند باید حتماً روزانه مقداری پسته بخورند.خوردن پسته نیروی جنسی را تقویت می کند.
 3- مغز و ذهن را تقویت می کند.
 4- برای آرامش قلب و آرام کردن اعصاب مفید است.
 5- برای باز کردن مجاری کبد مصرف پسته توصیه می شود.
 6- پسته معده را تقویت می کند.
 7- برای تسکین سرفه مفید است.
 8- اسهال معمولی و اسهال خونی را درمان می کند.
 9- جوشانده برگ و پوست درخت در درمان بیماری های پوستی (جرب) مؤثر است.
 10- پسته باعث تقویت قلب و معده می شود.
 پوست سبز پسته دارای خواص زیر می باشد :
 1- برای رنگرزی بکار می رود.
 2- بهترین دارو رای رفع بوی ید دهان است .
 3- جویدن آن باعث التیام زخم های داخل دهان می شود.
 4- برای استحکام لثه آنرا روی لثه بمالید و یا بجوید .
 5- دم کرده پوست سبز پسته حالت دل بهم خوردگی و استفراغ را از بین می برد.
 6- دم کرده آن برای رفع اسهال مفید است.
 7- برای رفع سکسکه پوست سبز پسته را دم کنید و یک فنجان از آن را بنوشید.
 خواص پوست سفید پسته
     پوست نازک آن در دردهای کبدی و روده ای ، یرقان و سرفه های مزمن مفید می باشد. پوست سفید پسته برای بواسیر و بیرون زدن مقعد مفید است. برای درمان این بیماری باید پوست سفید پسته را در آب بجوشانید و آنرا داخل لگنی بریزید و شخصی را که این بیماری را دارد برای چند دقیقه در آن بنشیند. باعث تسکین درد و تخفیف بیماری می شود.
مضرات پسته :
    مغز پسته چربی زیادی درد و بنابراین برای معده مناسب نیست و کسانیکه معده ضعیف دارند باید آن را با زردآلو بخورند. ضمناً مغز پسته گرم و خشک است خوردن زیاد آن باعث گرمی بدن و کهیر و دانه های قرمز رنگ در پوست می شود. برای رفع گرمی و خشکی باید سرکه ، انار ترش و یا برگه زردآلوی ترش مصرف نمود.(http://pistachio-h.com)
مواردمصرف پسته
     پسته درخت است مفیدوپرارزش که میوه آن درمنازل مصرف داشته ومغزآنرا برای عاجل وشیرنی سازی وکالباس سازی استفاده مینمایم.یک نوع ازپسته های وهشی بنام چاتلانقوش که بشتر درنواهی همسایه غربی کشورعزیزماپیدامیشود درترشی سازی مورداستعمال داردوخیلی موردپسند مصرف کننده گان میباشد.
     پسته قزوینی بواسطه رنگ سبزروشن مشهورخوددرشیرنی سازی مصرف داشته ولی پسته های دیگرنظربه طعم ومزه آن برای عاجل وصادرات استعمال میشود.(مشیری  1360)
اهمیت اقتصادی:
      پسته یکی ازمحصولات مغزی وپرانرژی بشمار میرود که ازآن درتزیین انواع خوراکی ها استفاده میگردد بزرگترین کشورهای صادرکننده پسته درسطح جهان ،ایران،امریکا،ترکیه وایتالیا است درافغانستان ولایت بادغیس حدود300000 هکتارزمین جنگل پسته ازنوع (Pistacia vera) وجودداشته که محصولاتش اضافه از2000تن بوده است. (پشتونوال 1384)
وضعیت پسته درجهان
1- سطح زيركشت:

      ميزان سطح زيركشت درختان بارور پسته كشورهاي عمده توليدكننده در سال 1380، 384 هزار هكتار مربوط به كشورهاي ايران،  آمريكا، تركيه، سوريه و چين بوده است.  كشور ايران داراي 281 هزار هكتار باغات پسته بارور بوده كه 73 درصد كل سطح زيركشت بارور جهان را شامل مي شود.
       در سال 1381 سطح زيركشت پسته (مجموع بارور و نهال) در كشورهاي ايران و آمريكا به ترتيب 380000 و 50454 هكتار بوده است. سرعت افزايش سطح زيركشت در آمريكا 7/4% در سال مي باشد.
برآورد ميزان توليد پسته كشور عمده توليد كننده (2006-2003)
     متوسط ميزان عملكرد پسته در هكتار در باغات بارور آمريكا در سال 2002، 4/3 تن در هكتار بوده در حاليكه متوسط عملكرد پسته ايران در همان سال 752 كيلوگرم برآورد شده است. متوسط عملكرد سالهاي 1998، 2000، 2002 در باغات بارور پسته ايران و آمريكا به ترتيب 704 و 3140 كيلوگرم در هكتار بود.
 (http://www.ipmd.ir/Introduction/Pistachio%20in%20the%20world.htm)
7-1- عملکرد پسته
     براساس اطلاعات آماری به دست آمده از فائو در سال 2002، متوسط عملکرد پسته در جهان 7/1176 کیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به سال قبل 18 درصد و نسبت به سال 1988 حدود 14 درصد کاهش داشته است. در بین کشورهای عمده تولید کننده پسته در سال 1997 ایالات متحده آمریکا با تولید متوسط 3085 کیلوگرم بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است و نسبت آن به عملکرد جهانی 351 درصد بالاتر است. پس از ایالات متحده آمریکا، ترکیه در جایگاه دوم قرار دارد . کشورهای چین، سوریه و یونان به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند که عملکردشان بالاتر از عملکرد جهانی بوده است.
      کشور تونس کمترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داده است. در سال 1997 عملکرد در هکتار پسته ایران 453 کیلوگرم و نسبت به متوسط جهانی 52 درصد بوده است .       
صادرات:
     بررسي آمار واردات و صادرات پسته در جهان در ده ماه اول سال 2002 ميلادي نشان از كاهش محدودي در كل صادرات پسته جهان دارد. در اين دوره صادرات ايران به حدود 30445 تن بالغ شد كه كاهشي به ميزان 9 درصد در مقايسه با ارقام دوره مشابه سال قبل دارد كه اين كاهش از پائين آمدن ميزان صادرات به كشورهاي آلمان و فرانسه ناشي مي شود.
     به طور كلي واردات پسته به آلمان در اين دوره 22 درصد و به فرانسه 44 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كمتر شده است . اين در حالي  است كه در حجم واردات پسته به ايتاليا تغيير محسوسي رخ نداده و در مورد اسپانيا و يونان افزايش داشته است . در كل دوره، صادرات پسته ايران به اسپانيا حدود 18 درصد و صادرات به يونان نزديك 180 درصد افزايش يافته است
     در اين مدت واردات پسته اروپا از آمريكا حدود 50 درصد نسبت به دوره ده ماهه اول سال ميلادي 2001 افزايش نشان مي دهد. اين افزايش بيشتر شامل 34 درصد افزايش در واردات پسته آلمان . 45 درصد افزايش واردات بلژيك، 68 درصد افزايش واردات فرانسه، و 36 درصد افزايش واردات ايتاليا مي شود. در اين مدت مجموع واردات پسته اروپا از تركيه از رقم 3000 تن مربوط به ده ماه اول سال 2001 به كمتر از 887 تن كاهش يافت . 
انواع درخت پسته
      پسته گیاهی نیمه گرمسیری از خانواده Anacardiacaeوجنس Pistacia است که در سال 1737میلادی توسط لینه نامگذاری شده است . پس دارای یازده گونه است که عبارتند از: پسته خوراکی P.vera بنه P.mutica چاتلانقوش،P.mexicano ،   P.lentiscus، P.integerrima، P.chinesis  .palaesting، P.kinjuk ،P.atlantica ،P.texano، P.terbinthus ،ازاین گونه ها P.vera  اهلی است وارزش اقتصادی دارد واز بقیه گونه ها به عنوان پایه یا به عنوان گیاه زینتی استفاده می شود .(http://dolat67.blogfa.com)
وانواع که درافغانستان زرع میگردد قرارذیل است.
1-pistacia vera
-2 pistacia mutica
3- pistacia khunjuca
4- P kabulica
5- P atlantica
وهمچنان درافغانستان جنگلات پسته درولایت بدخشان،سمنگان وبغلان نیزموجود بوده که عبارتنداز P.atlantica، P.khinjuk، P.kabulica، Pistacia vera میباشد. (پشتونوال 1384).
1-     P.V.درخت است باارتفاع8-7متر بابرگ های بزرک وکشیده ومیوه آن بیصوی شکل ودرشت وقطرتنه به 70-60سانتی متر میرسد گل ها درروی شاخه های دوساله بدون گل برگ ظاهر میشود.ورنگ میوه ازسبزتا قهوه ای مایل به سبز کمرنگ تغیر میکند.واکثرباغات پسته ازاین نوع میباشد.
2-     P.M. درخت است باارتفاع 6-7 متربرگ های بیضوی ومیوه ریزوگردوپهن ومیتوان گفت کهمیوه این درخت به شکل دانه عدس بوده ورنگ آن قبل ازرسیدن زرد یاآبی روشن میباشد.
3-     P.KH. درخت است که درزمینه های آهکی ولای صخره ها وکوها میروید بشتربه حالت وهشی باقی مانده ومیوه ها زرد تیره رنگ اند. (مشیری  1360)
نقشه باغ
     نقشه باغ برای تولیدپسته شامل مربع،مستطیل،مربع تعدیل شده،شش ضلعی میباشد
سستم مربع:
    درختان به شکل مربع بافواصل مساوی بین درختان روی ردیف وبین ردیف ها قرار میگیرد وعملیات مربوط به باغ میتوانددرهردوجهت انجام شود.وکمترین فواصل بین ردیف ها 20 فوت درنظرگرفته میشود.
درنقشه مربعی (109درخت درایکر299(درخت درهکتار)درین فاصله).
سستم مستطیل:
    معمول ترین سستم برای کاشت باغ های پسته میباشد.دراکثرباغ ها جدید پسته،درختان به شکل مستطیل فاصله بین ردیف ها 20-22 فوت(1،6-7،6متر)وفاصله بین درختان 15-18فوت(6،4-5،5متر)میباشد.درمستطیل(121درخت درایکر(299درخت درهکتار)دراین فاصله)
سستم مربع تعدل شده
     درختان در ردیف ها مجاوراست.درهر فاصله بین درختان ،سستم های کاشت مربع ومربع تعدل شده دارای تعدادمساوی درختان درایکرمیباشد.درمربع تعدل شده(109درایکر(269درخت درهکتار)درین فاصله) درنظرگرفته میشود.
سستم مثلث متواضی الاضلاع یاشش ضلعی
     درین سستم ازهمه جهات فاصله مساوی میباشد.
    این سستم دارای بلندترین بلندترین رادمان استفاده اززمین ونوراست وتعداد درختان 5،17درصدنسبت به سستم کاشت مربع بشتر است.ودارای دوعیب است
1-     برای کاشت درختان موقتی مناسب نیست.
2-     فاصله ردیفها 87%فاصله بین درختان میباشد که محدودیت استفاده ازدستگاهای بزرگ را به همرادارد.( ناصرصداقتی وهمکاران،1389) خاک مطلوب:      بهترین خاکها برای کاشت درخت پسته خاکهای لیمونی سبک یعنی شن و رس می‌باشد. در اراضی سبک مصرف کود برای برداشت رضایت بخش است ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را به مقدار زیاد و برای مدتی طولاتی در خود نگاه می‌دارد کاشت این گیاه نتیجه رضایت بخشی نمی‌دهد و مقدار محصول چندان قابل توجه نخواهد بود. درخت پسته تا اندازه‌ای تحمل شوری خاک را می‌کند. (http://pistachio-h.com)
تهیه بسترمناسب
     زمین بهتر است به عمق یک مترخوب زیرروگردیده وبعدا کود پوسیده حیوانی به مقدار15 تن فی هکتاربه آن علاوه گردیده وسپس دربهار بعداز یخبندان زمین به شکل دوباره قلبه زده شود.( پشتونوال 1384)
پایه های پسته
     برای پسته میتوان ازانواع بنه یا(P.mutica)،خنجک یا(P.khinjuk)وپسته معمولی(P.vera)استفاده کرد.بهترین نتیجه ازپایه های پسته معمولی گرفته شده است.(مرندی 1384)
    عمردرخت پیوندی واصلاح شده 500 سال واگرروی پایه اتلانتیکا حدود200 سال وروی بنه حدود150 سال برآورده شده. ونوع غیرپیوندی1000 سال است. (مرندی 1384)
تکثیر:
1-     تکثیرزوجی (تخم)
2-     تکثیرغیرزوجی(پیوند،قلمه،لیرینگ.....وغیره)
کشت توسط تخم
کاشت تخم درزمین اصلی
     پس از آماده سازی زمین به منظور احداث باغ، باید ابتدا جوی و پشته هایی به عرض 100-50 سانتیمتر و عمق 70-50 سانتیمتر ایجاد گردد. سپس آن را آبیاری نموده و در فصل زمستان نسبت به کشت مستقیم بذور پسته رقم بادامی ریز اقدام میشود. لازم است که بذور به مدت 12 ساعت قبل از کاشت خیسانده و با قارچ کچ مناسب ضدعفونی شوند. در یک طرف پشته گودالهایی با عمق 3-2 سانتیمتر و با فاصله 3-2 متر از یکدیگر ایجاد و پس از قراردادن بذور در داخل هر گودال روی آن با ماسه پوشانده خواهد شد. در مناطقی که دارای شرایط شوری خاک و آب هستند، عرض جویهای کشت 1.5-1 متر و عمق آنها حدود 30-20 سانتیمتر در نظر گرفته و کشت بذور در وسط جوی انجام میشود. لازم است محل کاشت بذر از سطح جوی حدود 5-10 سانتیمتر بالاتر باشد تا در هنگام آبیاری، آب حدود 5 سانتیمتر روی بذر را بپوشاند. طول جویهای کشت در این روش بین 50-30 متر و فواصل ردیفها حدود 8-6 متر درنظر گرفته میشود. آبیاری بسته به شرایط آب و هوایی و میزان آب موجود، پس از سبزشدن بذور هر 15-10 روز یک بار انجام میشود. کاشت پسته در گلدان
     برای این منظور از کیسه های پلاستیکی سیاه به قطر 15-10 سانتیمتر و ارتفاع 30-25 سانتیمتر استفاده میشود. ترکیب در خاک گلدان شامل ماسه شیرین دو پنجم خاک زراعی یک پنجم کود حیوانی پوسیده (ترجیحا کود گاوی) میباشد. در این روش ممکن است گلدانها به صورت آزاد در کنار یکدیگر قرار گیرند یا به صورت کرتی درآیند. پس از خیساندن بذور موردنظر و ضدعفونی آنها، 2 عدد بذر در عمق 3-2 سانتیمتر خاک گلدان قرار گرفته و روی آن با ماسه یا خاک اره پوشانیده میشود. زمان کاشت در گلدان اواخر زمستان و اوایل بهار میباشد. در صورت تولید نهال گلدانی در شالی یا گلخانه، میتوان در پاییز یا اوایل زمستان نیز اقدام به کاشت بذر نمود. از مزایای این روش بالابودن بازده تولید نهال، سهولت و عدم محدودیت زمانی در امر جابجایی گلدان میباشد. قوریه درخت پسته
     در این روش از یک قطعه زمین به مساحت های 20*10 یا 30*20 متر استفاده می شود. از آماده سازی زمین با افزودن کود حیوانی پوسیده (20 تن در هکتار)، ماسه با رس (60 تن) و مقداری کود شیمیایی (فسفات آمونوم به میزان 400 کیلوگرم در هکتار) نسبت به املاح و تقویت زمین اقدام می گردد.(.www.roostanews.com)
      زمین رابعد ازآماده سازی به حالت عمودی جویچه ها به عمق 20 سانتی متروعرض 30 سانتی متروفاصله 70 سانتی مترآماده نموده و5 روزقبل از کاشت آبیاری نموده وبعد از5 روز داغ آب مشخص گردیده وبعدا تخم های جوانه زده رابه عمق 5سانتی متروفاصله 25 سانتی متربه شرط اینکه جوانه زده باشد انداخته وروی آنرا ازماسه بپوشانید.( پشتونوال 1384) 
فواید قوریه
1-     جلوگیری از ازدیادآب ومواد غذای زمین
2-     کنترول امراض وآفات
3-     کنترول گیاهان هرزه .( پشتونوال 1384)
تکثیر غیرزوجی
  پیوند(پیوند درختان پسته سه نوع روش پیوندزنی) مرسوم است ۱) پیوند لوله ای ۲) پیوند شكمی ۳) پیوند اسكنه ای پیوند اسكنه ای و پیوند شكمی اززمان قدیم در ایران كاربردداشته.هم اكنون استفاده از پیوند لوله ای به دلیل سادگی، سرعت عملیات وجوش خوردن زیادبین پایه با پیوندك رواج یافته و ۹۹ درصد درختان پسته با استفاده از این روش تكثیر میشوند.ایجاد هرگونه خراش در تنه یا در شاخه های آن موجب افراز صمغ میگردد. بنابراین در پیوند شكمی نهال پسته، شكاف افقی در پایین شكاف عمودی به شكلT زده میشود. ▪ آماده سازی پایه، تهیه پیوندك و انجام عمل پیوندزنی:
     به منظور سهولت در عمل پیوند، نخست پایه مورد نظر انتخاب میگردد. در ماه حوت نهالهای ۳-۲ ساله پسته در زمین اصلی سویه برداری میشوند. پس از رشد جوانه های جانبی بر روی پایه سویه برداری شده بسته به نوع ‌آرایش تنه درخت ۱ تا ۳ شاخه جانبی بر روی پایه اصلی نگهداری شده و سایر شاخه ها حذف میشوند.      در پیوند لوله ای هم اندازه بودن قطر پایه و پیوندك ضروری است. به همین منظور ابتدا پایه و شاخه مناسب پیوندك انتخاب میشود.      زمان مناسب برای پیوند نهالهای پسته به طورعمده دراواخرثورتااوایل جوزایعنی هنگامی است كه درخت به راحتی پوست میدهد و دمای هوا در حد معتدل قرار دارد.برای تهیه پیوندك حدود ۳-۲ سانتیمتر بالاتر از جوانه، شاخه را قطع كرده سپس از ۲ سانتیمتری زیر جوانه با چاقوی پیوندزنی پوست دور تا دور بریده میشود. بعد با انگشت پوست برش خورده را به آرامی چرخانده تا پوست حاوی جوانه به راحتی و به طور كامل از چوب جدا شود.       پیوندك آماده شده به شكل استوانه ای حاوی جوانه میباشد. شاخه های جانبی نگهداری شده بر روی پایه نیز سربرداری شده و سپس به فاصله ۳-۲ سانتیمتر از بالا دورتادور شاخه برش داده میشود و به روش تهیه پیوندك، پوست جدا میشود. پس از آماده شدن پایه و پیوندك، پیوندك را كه به شكل استوانه است داخل چوب پایه قرار داده و به آرامی به سمت پایین فرستاده تا در محل خود استقرار یابد. در هنگام پیوند درختان و یا احداث باغ باید مورد توجه قرار گیرد. معمولا به منظور اطمینان از وجود گرده كافی در زمان گلدهی، در جهت عمود بر باد غالب منطقه یك ردیف از مجموعه ای ازارقام نر زود گل، متوسط گل و دیرگل پیوند میگردد تا بتواند حداكثر همپوشانی را با ارقام ماده موجود ایجاد نماید. عملیات بعد از پیوندپس از پیوند آبیاری باید منظم و به فواصل ۱۴ روز یك بار انجام شود. جوانه ها و پاجوشهایی كه از زیر محل پیوندك و بر روی پایه ایجاد میشوند،‌ قطع گردد.(http://www.fardispistachio.com)
کنترول گیاه هرزه
      چون گیاهان هرزه با آب،روشنی ومواد غذای با اصل درخت رقابت میکنند.وهم میزان خوبی برای امراض وحشرات میباشد وبایدطوری میخانیکی وکیمیاوی ازبین برود وزریعه ازبین بردن گیاه هرزه زمین چهار اطراف زمین خاک آن نرم شده وسوراخ های آنرا مسدود میکنند درحالات قلت آب ساحه خاک اطراف درخت رطوبط خود را برای ومدت نگه میدارد. (پشتونوال 1384)
شاخه بری وفرم درخت
     درخت پسته هردوسال یکبارمحصول کافی میدهد وعلت آن این است که میوه پسته روی شاخه جوان همان سال تولید میشودودرخت که میوه میدهد قدرت وموادذخیره برای تولید وتشکل جوانه که درسال بعد میوه بدهد ندارد بنابراین بایددراوایل یا اواخرزمستان بنا برآب وهوای محل تمام شاخه های که سال قبل میوه داده اندحذف نمودتا این قطعه باعث نموی شاخه های جوان وبالنتیجه تولید میوه شود.(مشری  1360)
    هرس فرم درختان پسته هدف از انجام هرس فرم، ایجاد اسكلت قوی و محكم، شكل مناسب و موردنظر، تحریك رشد شاخه های مناسب برای ایجاد تاج متراكم و متوازن و افزایش میزان رشد شاخه های نگهداری شده میباشد. هرس فرم جامی و شلجمی جهت ایجاد شكل مناسب درختان پسته توصیه میشود و مراحل اجرای آن به شرح ذیل است: در سال اول پس از كاشت نهال در محل باغ عملیات پیوند بر روی نهالهای كاشته شده انجام میگیرد. در اولین فصل خواب عملیات سربرداری شاخه های پیوندی از ارتفاع ۱۰۰-۹۰ سانتیمتری انجام میشود. در دومین فصل رشد، شاخه های جانبی اولیه ایجادشده از درختان سربرداری شده به عنوان اسكلت اولیه درخت انتخاب میشوند. در دومین فصل خواب دربرداری شاخه های اولیه از ارتفاع ۳۰-۲۵ سانتیمتری صورت میگیرد، در سومین فصل رشد عملیات حذف پاجوش و جلوگیری از رشد بیش از حد شاخه های جانبی انجام میشود. در فصل خواب سال سوم سربرداری شاخه های ثانویه همانند سال دوم خواهد بود. در چهارمین فصل رشد، شاخه های موردنظر و پاجوشهای اضافی حذف میشوند. در فصل خواب سال چهارم فقط شاخه های باریك، بلند و آنهایی كه دارای رشد عمودی و باعث رقابت هستند، حذف میشوند. در فصل خواب پنجم شكل و اسكلت موردنظر بایستی تكمیل شده باشد. اگر هرس برخی از شاخه ها، اثر مثبتی روی تكمیل شكل دارد، باید سریعا انجام شود. متاسفانه در بیش از ۹۰ درصد باغات پسته، هرس فرم انجام شده و درختان موجود به شیوه سنتی (درختچه ای) پرورش یافته اند.(http://www.fardispistachio.com)
گرده افشانی:
     درخت دوپایه گلهای آن diocious بوده گل ماده آن بدون گلبرگ وشهد بوده وهمین علت باعث عدم جذابیت زنبورهاگردیده وتوسط باد گرده افشانی میشود.درختان ماده رقم کرمان ورقم نر(پیترز)برای تولید خوب ،به موقع وهمزمان تولید وخوشه گل طبعی،داشتن گرده زنده ومیوه نشینی خوب حداقل درجه حرارت مناسب 900 ساعت زیر7,2cسانتی گریددرکالیفورنیاضرورت دارد.
ومحل قرارگرفتن درختان گرده افشان درمقابل جهت وزش باد درکنج باغ است.
گل ها روی شاخچه های یکساله دراوایل فروردین روبه بزرکشدن میکنندودرنیمه فروردین 100-300 گلهادرهرخوشه گرده افشانی میشودودراواسط فروردین چوست استخوانی تشکل میشود.
     گرده ازروی گل درختان نرآزادشده وتوسط هوابه کلاله های گل ماده حمل میشودوجوانه میزندوبه لوله گرده تبدیل میشودلوله به سمت تخمدان وبه داخل تخمک حرکت میکندوسلول نررابه سلول تخم هدایت میدهدتعدادزیاددانه گرده جوانه زده ودرمیان خامه رشدمیکندولی یکی بهت خمک میرسد.لوله داخل تخمک شده ومحتویاتش راآزادمیکند.
     پوک بودن میوه گرده افشانی صورت میگیردولی القاح صورت نمیگیردکه بدلیل نرسیدن لوله گرده به تخمک است ویالوله گرده بهتخمک میرسند که تخمک ازبین رفتهوعدم انجام القاح موفق باعث میشود که جنین تشکل نشود.بنابرین جنین ومغزی برای پرکردن میوه وجودنداردباعث پوکی میشود.( ناصرصداقتی وهمکاران،1389)
طریقه کود دهی
     درختان کمتر از15 سال را450 گرام کود یوریا 650 گرام کود دای امونیم فاسفیت و20کیلو گرام کود حیوانی بدهید. (پشتونوال 1384)
آبیاری
    میزان دفعات آبیاری برحسب آب وهوای ونوع خاک ومیزان آب موجودمتفاوت است.بطورکلی آبیاری نهال های بذری باید بهآهستگی صورت گیرد.باتوجه به این که درین مرحله ازرشدگیاهان دارای ریشه محدودی برای جذب میباشدبایددقتنمودکه ازکمبودآب صدمه نبینند.(صادق 1391)
سستم های آبیاری درختان پسته وفیصدی آن قرارذیل است.
1-کرتی              70-80
2-نواری             70-80
3-جوی وپشته      65-75
4-بارانی             75-85
5-قطره ای                      85-95  (ناصرصداقتی وهمکاران،1389).
برداشت محصول
     بمحض رسیدن پسته وفرارسیدن فصل چین خوشه هارا بوسیله کارگران ازدرختان جمع آوری مینمایدوخوشه های جمع آوری شده رادرداخل سبدکه دردسترس شان میباشد میریزند،سبدهای حاوی خوشه را کارکران به محل دیگری برده تا پوست خارجی آنهارا بیکنند.
     کندن پوست خارجی بایستی درظرف 24 ساعت تمام شودوگرنه پسته درداخل پوست خارجی سیاه میشود،کندن پوست بوسیله دست انجام میشود،درزمانه های گذشته این عمل را باچوب ولگدمال کردن درداخل گیل انجام میدادند،اخیرا پوست کندن پسته بوسیله ماشین های ساده انجام میگیرد.
     بعداز کندن پوست خارجی پسته رادرآفتاب پهن کرده تاخشک شوداین عمل دارای دوفایده میباشد یکی خندان شدن پسته های ناخندان ودیگری جلوگیری ازسیاه شدن مغزبراثر رطوبت وتخمیرکه لطمه به جنس وقیمت پسته دربازارواردمیکند.(مشیری  1360)
خندان کردن پسته
    همان طوری که ذکر شدقسمتی از پسته ها درآفتاب خندان شده وبقیه نیزبه وسیله میکانیکی یابادست کارگران خندان میشود،هرچه میزان نا خندان بشتر باشدنامرغوب ترخواهد بود.بنابراین درجمع آوری وخندان کردن پسته های ناخندان بایستی بادقت بشترنمود. (مشیری  1360)
مقررات مربوط به استاندارد پسته
پسته درجه یک عالی
    رنگ پوست پسته درجه یک بایستی روشن ویک نواخت باشد،پسته های ملکوک بایدازآن خارج گردد.در500 گرام نمونه نباید بیش ازدودرصد پوست ملکوک یالکه دارباشد.
پسته خندان- پسته درجه یک بایستی خندان بوده ومقدار ناخندان آن کم باشدودر500 گرام نباید بیش ازدودرصد ناخندان باشد.
رسیده بودن-پسته درجه یک بایستی کاملا رسیده باشد یعنی (پربوده ومغزآن چروکیده نباشد وپوک نداشته باشد) در500 گرام نمونه نباید بیش ازسه درصد پسته پوک وچروکیده وجودداشته باشد.
اندازه پسته- اندازه درجه یک ازروی تعداد دانه ها دراونس یا در100 گرام باید به قرارزیرباشد:
خیلی بزرگ – 24-26 دانه دراونس یا85-92 درصد گرام.
بزرگ – 26-28 دانه دراونس یا 92-99 درصدگرام.
معایب
     آفت زدهگی وکپک زدهگی وکلیه معایبی که وضع ظاهری پسته را خراب میکنند،عیب محصوب میشوند.در500 گرام نباید دودرصد پسته معیوب باشد وازاین مقدارنبایدبیش ازیکدهم آفت زده باشد(حشره زنده به هیچوجه نباید درنمونه )وجود داشته باشد.
پسته درجه 2خوب
     رنگ پوست درجه 2بایستی روشن ویکنواخت باشد.پسته های ملکوک باید ازآن خارج گردد.در500 گرام نمونه نباید بیش از5 درصد پوست ملکوک ویا لکه دار باشد.
پسته خندان– پسته درجه 2 بایستی خندان باشد ولی مقدارناخندان آن ازدرجه یک بشتراست ودر500 گرام نمونه نبایدبیش از5 درصدناخندان باشد.
رسیده بودن پسته – پسته درجه 2بایستی رسیده وکاملا پربوده ومغزآن چروکیده نباشد در500 گرام نمونه نباید بیش از5 درصد پسته پوک وجود داشته باشد.
اندازه پسته – پسته درجه 2 ازروی تعداد دانه دراونس یادر100 گرام باید به قرار زیر باشد:
متوسط – 28-30دانه دراونس یا 99-106 دانه در100گرام.
نیمه متوسط – 30-32 دانه دراونس یا106-113 دانه درصدگرام.
معایب
    حشره زدهگی وکپک زدهگی وکلیه معایبی که وضع ظاهری پسته را خراب میکند،عیب محسوب میشوندودر 500 گرام نمونه نباید بیش از 5ذرصد پسته درجه 2معیوب باشدوازاین مقدارنباید بیش از1/10 آفت زده باشد (حشره زنده به هیچ نباید درنمونه )وجود داشته باشد.
پسته درجه 3 یا استندارد
     رنگ پوست نمونه پسته درجه 3 بایستی روشن ویک نواخت باشد،پسته های ملکوک ویا لکه داراز آنخارج گردد.در500 گرام نمونه نباید بیش از ده درصد پوست ملکوک ویا لکه دار باشد.
پسته خندان – پسته درجه 3 بایستی خندان باشد ولی مقدار نا خندان آن از درجات قبل بشتر است ودر500 گرام نمونه نباید بیش از 8درصد نا خندان باشد.
رسیده بودن – پسته درجه 3 بایستی رسیده .کاملا پربوده ومغز آن چروکیده نباشد.در500 گرام نمونه نباید بیش از ده درصد پسته پوک وجود داشته باشد.
اندازه پسته – پسته درجه 3ازروی تعداد دانه ها دراونس یا در100 گرام بایستی بقرارزیر باشد:
کوچک – 32-34دانه دراونس یا113-120 دانه در100 گرام.
ریز – از34 دانه بشتر دراونس یااز120 دانه بشتردر100 گرام. 
مــــــعـایـب
      حشره زده گی وکپک زدهگی وکلیه معایب وضع ظاهری پسته را خراب میکندعیب محصوب میشود.در500 گرام نمونه نباید بیش از8 درصد پسته درجه 3 معیوب باشد واز این مقدارنباید بیش از1/10 آفت زده باشد(حشره زنده به هیچ وجه نباید درنمونه) وجود داشته باشد.
مخلوط – عموم پسته های که مطابق اندازه های بالاتفکیک نشده انددراین درجه بندی محصوب نشده وبه عنوان پسته مخلوط عرضه خواهند شد. (مشیری  1360)
بسته بندی:
     بسته‌بندی پسته در گونی‌های 50 تا 70 کیلویی که در حال حاضر بریا صدور مورد استفاده قرارمی‌گیرد و بسته‌بندی پسته‌های بو داده و نمک زده در انواع سلوفان و قوطی‌های فلزی و در ابعاد مختلف برای مصرف داخلی و گاهی صادرات، شکل‌های مختلف بسته‌بندی پسته می‌باشد. بسته‌بندی باید به گونه‌ای باشد که در طی حمل و نقل و تا زمان مصرف، شرایط مناسب برای آلودگی پسته را فراهم نکند. بنابراین با توجه به شیوه انتقال و مدت زمانی که پسته‌ها باید نگهداری شوند ملاحظات اقتصادی، می‌توان از بسته‌های غیرقابل نفوذ به رطوبت استفاده نمود. حذف اکسیجن از داخل بسته‌بندی منجر به کاهش فعالیت حشرات و قارچها و از ایجاد واکنش‌های شیمیایی جلوگیری میکند. انتقال پسته به بازارهای مصرف خارجی از طریق بنادر یا جاده‌های ترانزیت انجام می شود. در حمل و نقل دریایی باید کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از جذب رطوبت مجدد و ایجاد شرایط مناسب برای آلودگی، مورد توجه قرار گیرد تا در طول این مدت مسئله ای به وجود نیاید. کانتینرهای حمل و نقل زمینی پسته نیز باید نسبت به نفوذ رطوبت ایوله باشند تا در هنگام عبور از نواحی مرطوب و یا مواجهه با بارندگی، اجازه انتقال رطوبت به پسته داده نشود.
ذخیره سازی:
    زمانیکه رطوبت پسته به %(4-6)رسید میتوان آنها رادرحرارت 20درجه سانتی گرید و رطوبت نسبتی (65-70)%نگهداری کرد.
    عوامیل دیگرکه درذخیره سازی کیفیت میوه راحفظ میکند خارج کردن اکسجن کنترول حشرات درانبار، پایین آوردن درجه حرارت واستفاده ازبسته بندی مناسب که به ورودحشرات مقاوم است.
به اساس قوانین سازمان غذاوداروبهترین رطوبت مغزکه قارچ نتوانددرآن رشدکند میزان فعالیت آبی است که میزان آن بشتراز7،0 در25 درجه سانتی گریدنباشد که برابربه میزان %7میباشد.درجه حرارت بین c(10-0)برای انبارداری پسته بسته به زمان ذخیره سازی توصیه میشودهرقدرکه درجه حرارت پاین ترباشدعمرذخیره سازی پسته بالاخواهدرفت.ومیزان پاین اکسجن اتموسفیرذخیره سازی کمتراز0,5% به طعم وکیفیت کمک زیادی میکندامااین روش به صورت تجارتی دربعضی میوه ها کمتراستفاده میشود.وبه جای اکسجن خارج شده نایتروجن جای گزین میشود.

وبخاطرکنترول آفات پسته رادر0,5%اکسجن،10%کاربن دای اکسایددرحرارت27درجه سانتی گریدبعداز2-5روزازبین میرود.بعدازکنترول آفات انباری استفاده ازبسته بندی مقاوم ضد ورودحشرات جهت آلوده گی دوباره مناسب است.( ناصرصداقتی وهمکاران،1389)  

دوستان با نظر های شما من میتوانم در آینده خوبتر بنویسم.

+ نوشته شده توسط Ali Jawed Safdary در 2 Apr 2014 و ساعت 1:32 AM |

Seed یا (بذر)

از نظر علم بوتانی عبارت از تخمدان پخته ورسیده است که از سه قسمت تشکیل شده است

تخم یک بخش تکثری نبات بوده که درحال استراحت قرار دارد تحت شرایط کنترول شده جوانه میزند ونمو میکند یا تخم یک نبات غیر انکشاف یافته است که در دوره استراحت قرار دارد وتوسط seed caod  پوشانیده شده  وزمانیکه شرایط برایش مساعد گردد نمومینماید .

یک تخم از سه قسمت تشکیل شده است .

1.       (the protective coverings ) seed coad    

2.         (the new plant in miniature ) embryo   

3.       (food storage tissure ) endosperm      

Endosper is called cotyledon and persperm too    

اگرتخم لوبیارا تحت مطالعه را قرار دهیم قیسمت های ذیل را مشاهده خواهیم کرد

1.       Seed coad  :- تخم لوبیا تقریبا بیضوی بوده معمولا به رنگ سیاه ویا سرخ پدید میشود

Seed coad  آن سخت بوده و از دو قسمت ساخته شده است که قسمت خارجی اش testa داخلی اش tigment در قسمت آخری raph یک داغ پهن معلوم میشود که بنام hilum یاد میگردد . اگر بالای تخم پندیده فشار وارد گردد از سوراخ مذکور آب ومقدار هوا خارج میگردد . درقسمت دیگری آن سوراخ کوچک است که بنام mycrophily یادمیگردد . اگر بالای تخم پندیده فشار وارد گردد از سوراخ مذکور آب ومقدار هوا خارج میگردد

2- Embryo  :- اگر seed coad  دو قسمت گوشتی رنگ سفید معلوم میشود واز دوقسمت ساخته شده است

a)       – cotyledon :- دوقسمت گوشتی وپهن

b)      – axis   :- یامحور که مشیمه ها درآن باهم یکجا میشود . از همان قسمت که ریشه میروید بنام radical یاد میشود واز همان که ساقه میرید بنام plumule  یاد میگردد

Plant selection for seed production                    

انتخاب بته ها برای تولید تخم مربوط به ضرورت واستعمال مصرف کننده صورت میگیرد مثلاًّ آیا برای مصرف شخصی تخم بدست آورده میشود ویا برای مواد غذای حیوانات بدست آورده میشود مگر خواص بته هایکه برای تولید تخم انتخاب میگردد قرار ذیل اند .

a)       صحتمندی وسلامتی تخم

b)      مقاومت درمقابل امراض  وحمله حشرات

c)       مقاومت درمقابل شرایط تحت اقلمی

d)      زمان تولید وحاصل دهی

e)       معیار ومقدار حاصل

f)        خواص یامیوه (رنگ ، جسامت ، شکل وغیره )

g)      معیار جمع آوری نمودن پخته وخام

h)       قابلیت نگهداشت وگدام

بته به اساس معیار های ذکر شده انتخاب میگردد وبرای تولید تخم از آن استفاده صورت میگیرد . دربته هایکه برای تولید تخم انتخاب میگردد بایدlable  موجود باشد

Germination  :-

Embryo تخم خشک درحال استراحت میباشد امازمانیکه رطوبت به آن برسد فعال میگردد وشروع به نمو میکند عملیه توسط آن جنین مستریح به نمو شروع میکند عبارت از garmanition است

نشانه اولین نمو برآمدن radical از microphily  است .

Radica  به طرف زمین نمو میکند واندازه نموی آن از plumule زیادمیباشد . بعد از آن مشیمه ها از هم جدامیگردد . و plumule از آن خارج میگردد . مشیمه ها بعضی اوقات به رنگ سبز معلوم میگردد وبعضی اوقات خشک میشود ومیریزد . garmanition تخم های بدو نوع صورت میگیرد

a)       – pineal germination

b)      Hypogeal germination -

Formation and development of seeds

تشکیل انکشاف تخم درنباتات angiosperm  یعنی درتمام سبزیجات دارای مراحل مختلف انکشاف دردوران تکثر است که بطور خلاصه  از آن یاد آورمیشود

1-       Development of ovale 

2-        Pollination and development of pollen tub

3-       Fertilization

4-       Development of endosperm

5-       Development of  endosperm

6-       Accumulation of food in endosperm

7-       Maturity of the seeds

Desirable charas of seeds    

1-       تخم باید از ریگ وتخم های گیاه هرزه پاک باشد.

2-       تخم باید عاری از امراض حشرات باشد .

3-       تخم باید زنده باشد وقابلیت جوانه زدن را داشته باشد .

4-       تخم باید دارای خواص بهتر والیدین باشد .

5-       درهر جای که به آن ضرورت است دستیاب باشد .

تعین نمودن ساحه ووقت برای بته هایکه به منظور تخم مورد استفاده قرار میگیرد

تخم از گل به میان مآید بوجود آمدن گل ومیوه داشته مربوط به صحت وشرایط محیطی مربوط است . معیار تخم به صحتمندی وسلامتی والیدین نیزمربوط است بعضی شرایط محیطی که تولید تخم راتحت تاثر قرار میدهد قرار ذیل اند

1-       Photoperiodism

2-        Temperature

3-       Irrigation

4-       Wind

5-       Soil

1-  Photoperdism

Photoperdism بالای  flowering  ، maturity of fruit   وgermination  تاثیر مینماید که به این اساس سبزیجات به سه گروپ تقسیم گردیده اند

a)       – long day plants

b)       Short day plants

c)         Day natural plant

A long day plants

این نباتات بروز های طویل وشب های کوتاه ضرورت دارند معمولا در 24 ساعت به 8-10 ساعت تاریکی مسلسل ضرورت دارند تا flower bud  را تشکیل نمایند این سبزیجات عبارت اند از ، کچالو ، پیاز ، کاهو ، ملی ، پالک ، شلغم ، زردک وغیره ..

بصورت عمومی برای long day plant  اندازه بحرانی photoperiod  درمیان 14-12 ساعت وتغیر میباشد این نوع نباتات روشنی از 12 ساعت گل نمیکنند . این نوع نباتات در افغانستان معمولا از ماه ثور الی اسد دوام میکند

B- short day plants

این نباتات بروشنی کم وتاریکی زیاد 14-10 ساعت ضرورت دارد که flower bud  تشکیل میدهند . این نباتات عبارت اند از کچالوی شرین Indian spinach وغیره اندازه بحرانی photoperiod  برای این نباتات 14-10 است . این نباتات معمولا درافغانستان از ماه سنبله الی دلو دوام میکند .

C – day natural plant

 این نباتات درمقابل photoperiod  غیر احساس است

مثلاً : بادنجان رومی ، بادنجان سیاه ، مرچ ، بامیه ، لوبیا فرانسوی وسبزیجات فامیل cucurbitacae  وغیره

2-       Temperature  :

عبارت از سبزیجات اند که برای تولید میوه وگل به اقلیم گرم ضرورت دارد . درکشور ما این نوع مناطق بسیار کم است سبزیجات این مناطق عبارت اند از بادنجان رومی ، بامیه ومرچ 

b- Tropical zon

عبارت از مناطق اندکه بدو طرف خط استوای تا 23 درجه قرارداشته باشد و tropical vegetable  عبارت از سبزیجات اند که درمناطق مذکور به مفقیت پرورش داده میشود

Temperate vegetable c
عبارت از سبزیجات که برای تولید گل ، تخم میوه بر هوای سرد ضرورت دارند . این نوع مناطق درافغانستان زیاد است این سبزیجات از گلپی ، کرم ، ملی ، پیاز وزردک عبارت اند

d- temperate zon

عبارت از مناطق اند که به دوطرف خط استوا به اندازه 46 درجه قرار داشته باشد .

مناطق گرم اند وهوای سرد ندارند میتوانیم سبزیجات مذکور را درآنجا زرع مینمایم اما به شرطیکه تخم آنها برای یک مدت معین دریخچال گذاشته شودکه دراین مدت تخم ها باید بعد از مرطوب نمودن دریخچال گذاشته شود وبعد از آن باید در زمین زرع    گردد . درجه حرارت در یخچال باید به نقطه انجماد نرسد

3-                   Irrigation

برای نمو بهتر سبزیجات به مقدار مناسب آب ضرورت است . باران شدید برای بته ها به اساس وجوهان مضرمیباشد .

1-       جلوگیری از pollination

2-       انکشاف تخم از گل صورت نمگیرد

3-       مدت نموی علفی طولانی میگردد پخته شدن میوه به تعویق می افتد .

4-       جمع آوری تخم با مشکلات زیاد صورت میگیرد .

5-       مساعدشدن امکانات برای حمله امراض وحشرات

6-       درنتجه quality ، quantity تخم پائین می آید

4-wind   

باد های شدید در عمل fertilization  خلل واقع مکند که القاع درتولید تخم اهمیت اساسی را دارا است . به منظور جلوگیری از باد های شدید از wind break استفاده صورت بگیرد

5-soil   

برای تولید تخم معیار باید حالت خاک خوب باشد واز لحاظ حاصل خیزی نیزاصلاح باشد

طریقه های مراقبت پرورش سبزیجات به منظور بدست آوردن تخم

1-       وقت مناسب زرع نمودن :-

طوریکه سبزیجات درآب هوای مناسب تخم را تولید میکند برای انکشاف تخم نیز به آب وهوای مناسب ورطوبت نسبتاً زیاد ضرورت است . تخم باید در روز های بارانی زرع گردد که رطوبت مطلوبه آنرا پوره نماید وقت مناسب trans planting  صبح یادیگر است .

2-        فاصله بین بته ها ومقدار قابل زرع :-

بته هایکه به منظور تولید تخم زرع میگردد فاصله هایش نسبت به سبزیجات  که به شکل تازه استعمال میگردد زیاد میباشد . اگر زمین از نظر حاصل خیزی ضعیف باشد ویا منطقه بارنی باشد باید فاصله زیاد در نظر گرفته شود .

به هر اندازه که فاصله بین بته ها زیاد باشد بهمان اندازه روشنی زیاد آفتاب میرسد .

3-        سرعت در germination تخم :-

Germanition تخم را به طریقه های ذیل میتوان سریع نمود :-

a)       پاک نمودن شستن تخم :- تخم باید قبل از زرع نمودن  در آب انداخته شود وتخم هایکه در قسمت فوقانی آب قرار میگیرد جمع آوری گردد وزرع نگردد .

b)      Seed scarification

این طریقه را میتوان درتخم سبزیجات عملی نمایم که پوست آن سخت باشد مثلاً ً تورای

توسط این عملیه قابلیت جذب رطوبت تخم زیادمیشود scarification  از طریقهای ذیل کار گرفته میشود

v       یک قسمت کم از پوست تخم توسط چاقوسوراخ میگردد

v       پنچر نمودن پوست تخم یا سوراخ پوست توسط سوزن .

v       ضعیف نمودن پوست توسط ریگمال ویا چیزی درشت دیگر در این طریقه باید از احتیاد زیاد کار گرفته شود که قسمت های داخلی تخم متضرر نگردد

c- معامله نمودن تخم به آب گرم :-

معامله نمودن تخم به آب که درجه حرارت آن از 60 درجه سانتی گراد بالا نباشد . در این طریقه باید تخم دریک ظرف انداخته شود وآب بالایش انداخته شود . مقدار آب باید ده برابر تخم باشد وبعد از 3 الی 10 دقیقه یا تا زمانیکه آب سرد شود تخم در آب باقی بماند

d- انداختن تخم در آب معمولی :-

تخم در آب معمولی برای 12 الی 24 ساعت انداخته میشود که مدت موجودیت در آب آن نظر به نوع تخم فرق میکند

4-        نگهداشتن خالص بودن تخم :-

برای انکه تخم خالص نگهداشته شود واز موجودیت تخم ها گیاه هرزه وتخم های دیگر عاری باشد به ماده های ذیل باید عمل شود .

a)       – فاصله بین سبزیجات دروقت زرع نمودن :-

برای تولید بهتر تخم باید فاصله بین جنس ونوع سبزیجات مناسب باشد . ونیز بایدورایتی های مختلف یک جنس باید باهم فاصله مناسب داشته باشد تا در وقت pollination مخلوط نگردد وخاصیت اصلی خود را از دست ندهد برای self pollination باید اقلا ده متر فاصله در نظر گرفته شود وبرای cross pollination باید اقلاً 100 متر فاصله در نظر گرفته شود

b- وقت زرع نمودن  :- ورایتی های مختلف یک جنس وجنس های مختلف یک فامیل باید در این وقت زرع نگردد وقفه بین آنها موجود باشد تا در یک وقت از گرده افشانی جلوگیری صورت گیرد .

c- تدابر جلوگیری از باد ها :-

d- caging and  bagging

5- مرفوع نمودن ضروریات غذای بته های تخمی :-

6- آبیاری ورطوبت خاک

7- جلوگیری از حشرات وامراض

Seed production

تخم از گل به میان می آید برای انیکه تخم سالم را بدست آوریم بایدگل ها بطور کامل القاع شده باشد . گل ها یا به طریقه self pollination ویا طریقه cross pollination القاع می گردد .

بادنجان رومی ، فاصلیا ، نخود وکاهواز جمله سبزیجات اند که بواسطه self pollination  القاع میگردد . وبادرنگ ، خربوزه ، تربوز، کدو ، پیاز ، زردک وغیره بواسطه cross pollination  القاع میگردد

Vegetable  از جمله mixed pollination  میتوان از بادنجان سیاه ، مرچ ، گلپی ، بعضی از نواع بامیه نام برد . 

جمع آوری واستخراج تخم های سبزیجات

برای اینکه تخم معیار بدست آید باید از احتیاط زیاد گرفته شود تخم معیاری باید تمام خواص جنس معلوم راداشته باشد . تخم باید از میوه خام جمع آوری نگردد . زیرا قابلیت جوانه زدن این تخم ضعیف میباشد .

تخم هایکه زیاد پخته شده باشد نیزبایدبه منظور تکثر جمع آوری نگردد . زیرا این نوع تخم ها اکثراً توسط حشرات وامراض متضررمیگردد . مثلا سبزیجاتکه  دارای تخم های زیاد اند مثلا  درو ، بادنجان سیاه وغیره از قسمت وسط آن جمع آوری گردد . زیرا این تخم ها درمرحله بهتر پخته شده قرار دارند . برای انیکه وقت جمع آوری تخم معین گردد باید نقاط ذیل در نظر گرفته شود

1-       میوه از صدای مخصوص میان خالی معلوم میشود ( زمانیکه توسط انگشت زده شود از صدای آن فهمیده شود که پخته شده است یاخیر )این طریقه را درتربوز ، خربوزه وکده عملی نموده میتوانیم.

2-       رنگ ، شکل ومقدار جسامت میوه مثلاً دربادنجان رومی ، بادنجان سیاه

3-       خشک شدن میوه مثلاً در لوبیا ، ماش وغیره

4-       میوه به آسانی از بته جدا میگردد مثلاً  تربوز ، خربوزه وکدو

5-       تعداد روزها( از شروع گرده افشانی الی پخته شدن )

استخراج وپاک نمودن تخم سبزیجات

استخراج تخم از میوه مربوط به حالت وضعیت growth habit  میوه است.

1-       استخراج تخم ازمیوه جات که درای آب زیادباشد.

دراین نوع میوه جات تخم وقسمت گوشتی میوه همیشه مربوط بوده وتخم بالای میوه چسپیده گی میباشد. برای استخراج تخم از این نوع میوه جات از دست ویا چاقو کار گرفته میشود . در این طریقه باید میوه برای یک یادوروز درآی نگهداشته شود وبعداً توسط دست تخم هایش کشیده شود . تخم های پوچ که همیشه در قسمت فوقانی آب قرار میگیرد باید از تخم های سالم دور گردد . میوهجات که تخم آنها توسط این طریقه استخراج میگردد عبارت اند از بادنجان رومی وبادرنگ .

خشک نمودن تخم بعد از استخراج:

قبل از زخیره نمودن تخم باید تخم های مرطوب خشک گردد . تخم های که بعد از استخراج دارای فیصدی بلند رطوبت در مقابل زخمی شدن وشکستن احساس میباشند که فیصدی germination آنها را کم میکند . علاوه از نیکه بطور مرطوب ذخیره شده باشند بطور سریع قابلیت germimation  خویش را از دست میدهد . زیرا در نتجیه عملیه تنفس مواد غذای تخم endosperm میرسد ونیز حرارت که درنتجه عملیه تنفس تولیدمیگردد باعث از بین رفتن تخم میگردد . تخم ها در هوای مرطوب رطوبت را از محیط جزب میکند . وبرخلاف درهوای خشک رطوبت را به محیط رها میکند . برای انیکه تخم ها بصورت درست نگهداری شود ورطوبت آنها زیاد وکم نگردد . باید در ظروف محفوظ نگهداری نگردد در موقع خشک نمودن تخم ها باید نقاط ذیل را در نظر گرفت :

1-       تخم باید درزمان خشک نمودن بازمین درتماس نباشد به این وسیله تخم از جراسیم محفوظ نگهداشته میشود .

2-       وسیله که بالای آن تخم در مرض روشنی آفتاب قرار داده میشود باید از قسمت تحتانی امکانات وزش هوا دارشته باشد .

3-       تخم باید بطور سریع خشک نگردد زیرا تخم هایکه  بطور سریع خشک شده باشد توانای germanition  آنها کم میباشد ونیز پوست تخم (seed coad  ) سخت میشود . اگر فیصدی رطوبت تخم زیاد باشد باید برای یک الی دو روز در سایه خشک گردد وبعدا درمعرض آفتاب قرار داده شود  از 11-2 بعد از ظهر باید تخم از تماس مستقم آفتاب دور شود زیرا در این     مرحله شدت شاع آفتاب ممکن تخم را از بین ببرد .

4-       تخم باید بالای یک جالی انداخته شود 4 الی 5 بار دریک روز مخلوط گردد

5-       قبل از شروع شدن بارش باید تخم جمع آوری ویا پوشیده شود تا فیصدی رطوبت آن زیاد نشود .

اگر تخم خشک استخراج شده باشد بعد از دو روز قرار دادن درمعرض آفتاب کافی خشک میشود . اگر تخم مر طوب استخراج شده باشد ویا بعد از استخراج شسته شده باشد . بعد از 3 الی 5 روز قرار دادن در معرض آفتاب وبعد از آن در سایه خشک شده آماده ذخیره نموده میشود . خشک شدن بعضی از تخم ها  درزمان ذخیره نمودن در صورت خشک شدن مناسب توسط صداهای مختلف ویا خواص دیگر معلوم میشود .

اگر ممکن باشد برای خشک نمودن تخم از یک داش استفاده گردد که درجه حرارت آن 100 درجه سانتی گراد باشد ، وتخم درآن برای 17 الی 20 دقیقه گذاشته شود ، بعد از مدت ذکر شده تخم خشک قابل ذخیره خواهد شد .

Seed storage

قابلیت نگهداشتن تخم مربوط به نوعیت ومعیار تخم وحالت گدام میباشد .

عواملکه نگهداشتن تخم را درگدام تحت تاثر قرار میدهد عبارت اند از

1-        فیصدی رطوبت تخم :

هر چند که تخم خوب به اندازه مناسب خشک شده باشد شرایط غیر مناسب گدام رطوبت تخم رازیاد میکند ومدت نکهداشت آنرا کم میکند . برای انکه از اسر رطوبت زیاد طول عمر نگهداشت تخم کم نگردد باید از طریقه های ذیل کار گرفته شود .

a-       تخم باید در بوطل های سربسته نگهداری شود ویا درخریطه های پلاستکی ذخیم نگهداری شود

b-      برای انکه رطوبت اضافی از تخم کم شود باید دربوتل با تخم بعضی مواد مثلا یک اندازه ذغال سنگ ، گچ ، چونه ویا برنج خام انداخته شود تا رطوبت اضافی را از تخم جذب نماید .

c-       اگر بعد از یک مدت تخم در معرض آفتاب قرار داده شود نیز رطوبت آنرا کم میکند

2-        درجه حرارت گدام :

    برای انیکه مدت نگهداشت تخم های سبزیجات زیاد شود باید درجه حرارت گدام بامقدار رطوبت تخم کم باشد .

به اساس یک فورمول عمومی درنتیجه کم شدن یک فیصد رطوبت مدت نگهداشت تخم دو چند میشود . ودر نتجه 5 درجه حرارت گدام طول نگهداشت تخم دو چند میشود بعضی ازمواد که از موجودات حیه مضر جلوگیری میکند عبارت اند از : 

الف : ذغال سنگ :-

ذغال سنگ از ازدیاد رطوبت تخم جلوگیری ونیز از پیدا شدن شپشک نباتی جلوگیری میکند . برای هر یک کیلوگرام تخم از 0.5 کیلو گرام سنگ ذغال کار گرفته میشود .

ب مخلوط نمودن باتخم :

ج چرب نمودن تخم توسط تیل خوراکی :

د استعمال چونه ویا گچ :

نوشتن لیبل بالای قطی های تخم

قبل از گذاشتن تخم درگدام باید بالای خریطه ویا قطی تخم تمام معلومات ضروری در مورد تخم درج گردد . ویک ورق از معلومات مذکور درداخل قطی نیز انداخته شود .

بالای لیبل باید نقاط ذیل نوشته شده باشد

1-       Name of seed (genus , speces and variety )

2-       Date of extraction

3-        Place of extraction

4-       Date of strange

5-       Germanition  percentage

6-       Expire date

معیار تخم :

تخم باید قبل از زرع خرید فروش امتحان گردد که قابل استعمال است ویا خیر معیار تخم به اساس خواص ذیل تعین میگردد

سلامتی تخم :-

قوتیکه زرع ، قابلیت گدام وجوانه زدن تخم زا تعین میکند عبارت از سلامتی تخم است . یکی از خاصیت مهم است که معیار تخم توسط آن تعین میگردد . توانایی جوانه زدن تخم ناسالم کم بوده ودر مقابل امراض وحشرات احساس میباشد . یک طریقه معمولی تعین نمودن سلامتی تخم این است که تخم در آب انداخته میشود ، تخم هایکه خراب پوچ وناسالم باشد در قسمت فوقانی آب قرار میگیرد وتخم های سالم در قسمت تحتانی آب قرار میگیرد .

B- صحتمندی تخم :- تخم صحتمند همیشه عاری از امراض وحشرات میباشد وتخم که از امراض و حشرات پاک باشد حاصل سالم را تولید میکند . برای امتحان نمودن صحت تخم اگرمایکروسکوپ دردسترس نباشد باید توسط چشم دیده شود تاصحت تخم تایک حد تصدیق گردد . تخم هایکه علایم امراض وحشرات را داشته باشند دور گردد . تخم هایکه ملوث به امراض وحشرات است باعث بوجود آمدن امراض در یک ساحه میگردد . اکثر bacteria  و fungus   درآب که درجه حرارت آن 50c باشد از بین میرود .

d-       خالص بودن تخم :- زمانیکه تخم ذخیره میگرد د باید بالای قطی آن لیبل نوشته شود وسنگ ، تخم های گیاه هرزه ومواد اضافی از آن صحیح گردد .

فیصدی رطوبت درتخم :-

تخم های که برای بدست آوردن تیل یا روغن از آنها استفاده نمیگردد باید مقدار رطوبت آنها %14 و تخم های سبزیجات که برای استخراج روغن از آن کارگرفته میشود . باید مقدار رطوبت آنها %12 باشد .

فیصدی جوانه زدن :- توسط معلوم نمودن فیصدی جوانه زدن تخم آگاه میشویم که تخم قابل زرع است یاخیر توسط معلوم نمودن فیصدی جوانه زدن این  هم معلوم میگردد که کدام مقدار تخم باید زرع گردد . تامقدار مورد ضرورت ما را پوره نماید . برای معلوم نمودن فیصدی جوانه زدن تخم از خاک ویا ریگ کار گرفته میشود این خاک ویا ریگ قبلا توسط آب گرم ویا طریقه های دیگری که قبلا ذکر گریده است تعقیم گردد . تخم در میدیا ذکر شده زرع میگردد وساحه مذکورآبیار ی میگردد  . بعد از چند روز فیصدی جوانه زدن تخم ها معلوم خواهد شد .

توسط فورمول ذیل میتوانیم مقدار مورد ضرورت تخم های خویش را محاسبه نمایم 

12ع¯ط±ط¯ط¯ ط²ط±ط¹ ط¨ط•غŒط¯ ع©ظ‡ طھط®ظ… ظ…ظ‚ط¯ط•ط± =100xط¯ط•ط±غŒظ… ط¶ط±ظˆط±طھ ظ‡ط•غŒع©ظ‡ ط¨طھظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط•ط± ط²ط¯ظ† ط¬ظˆط•ظ†ظ‡ ظپغŒطµط¯غŒ ' type="#_x0000_t75">

مثال : - مابه 160 بته ضرورت داریم درصورت که فیصدی جوانه زدن تخم ها 80 فیصد باشد . بچه اندازه تخم باید زرع گردد که مقدار ذکرشده را بدست آوریم.

12ع¯ط±ط¯ط¯ ط²ط±ط¹ ط¨ط•غŒط¯ ع©ظ‡ طھط®ظ… ظ…ظ‚ط¯ط•ط± =100x160 8o% =200seeds' type="#_x0000_t75">

تخم هایکه فیصدی جوانه زدن آنها از %50 کم باشد باید نگهداری نگردد

احداث نرسری سبزیجات

 نرسری سبزیجات ساحه محدو د است که درآن بطور سریع تخم سبزیجات تولید میگردد وبرای دست آوردن حاصل به ساحه دیگر انتقال میشود تا در نتجه حاصل باکیفت بدست آید

شرایط ضروری برای احداث نرسری

1-       به هر اندازه که ممکن باشد باید ساحه نرسری به ساحه تولید نزدیک باشد

2-        خاک باید عمیق ، حاصل خیز، خوب زهکشی شده واز عامیلین امراض پاک باشد

3-       شرایط مناسب برای آماده نمودن آب آبیاری داشته باشد.

4-       شرایط اقلمی برای تکثر نبات مساعد باشد

5-       موجودیت کارگران باید تعین باشد

6-       مواو مختلف برای نرسری مثلا fertilizer  ، growthregulators  و herbicides   وغیره باید موجود باشد 

اهمیت نرسری سبزیجات :-

درنرسری میتوانیم نباتات مقاوم وسالم را تولید نمایم . تکثر سبزیجات قبل از انتقال به مزرعه به مراقبت وپرورش زیاد ضرورت درد که این عمل از نرسر ی آسان است .

اکثریت سبزیجات مستقیما مذرعه غیر اقتصادی میباشد از این رو تخم های بادنجان رومی ، مرچ ، کرم باید در نرسری زرع گردد .

عواملیکه بالای احداث نرسری تاثر میکنند .

ساحه موقیعت :- زمین نرسری باید هموار ودارای میلان کم باشد ونیز به شکل خوب زهکشی شده باشد ساحه که برای نرسری انتخاب میگردد باید کار کنان کار فهم داشته باشد ، باسرک نزدیک باشد وخریداران از آنجا عبور مرور داشته باشند .

خاک واقلم  :- بطور عموم برای پرورش سبزیجاتand sandy loam   loam soil  بهتر دانسته شده است . animal fertilizer  در آن علاوه شده باشد . و PH آن (6.5-7) باشد . خاک باید به عمق 70-80 سانتی متر قلبه گردد  .

موجودیت آب آبیاری :- آب پاک آبیاری وروشنی برای پرورش سبزیجات در نرسری ضرورت میباشد .

کودهی

ضرورت نرسری:

بعضی از انواع سبزیجات در اولین مراحل نموی خود به پرورش زیاد ضرورت دارد این سبزیجات قرار ذیل اند tomato  ، brinjal  ،  chillis  ،  cauliflower  ، capsicum  ، cabbage  ،Chinese cabbage   پیاز وغیره .

مگربعضی انواع سبزیجات مستقما درمزرعه زرع میگردند که عبارت اند از akra , rasish ,turnip , spinach , carrot  , sugarbeet  وغیره .

فواید نرسری :-

·         برای کشت مناسب زمینه را مساعد سازد .

·         نگهداشت سبزیجات از امراض به آسانی صورت میگیرد .

·         حاصل زود تر میرسد ودر بازار به قیمت خوب به فروش میرسد

·         جلوگیری از مصارف اضافی کارگر وزمین .

·         تولید تخم در نرسری .

زرع نمودن تخم ها در نرسری

1-        پاشیدن تخم ها درنرسری

2-        زرع نمودن به شکل قطار

درطریقه قطار تخم به اندازه 0.5-1cm عمق زرع  میگردد وفاصله بین بته

ها 5cm میباشد تخم توسط ریگ وکود حیوانی ونباتی پوشانیده میشود عده از معلومات درباره سبزیجات درجدول ذیل ذکر گردیده است

Spacing incm/m

Numbers of seeds/g

Vegetable

 

پوشانیدن تخم :-

بعد از انیکه در زمین زرع گردد ویا پاشیده شود باید پوشانیده شود . توسط یک مخلوط به اندازه 1:1:1 خاک ، ریگ وبقایای تجزیه شده حیوانی پوشانیده میشود. مقدار خاک که بالای تخم انداخته می شود باید از دوچند طول تخم زیاد نباشد .

Use of malch                              

 برای پوشانیدن نرسری از بقایای نباتاتی مثلا برگها وغیره کارگرفته میشود این مواد به منظور پوشانیدن سطح نرسری استعمال میگردد پوشش در نگهداشتن رطوبت از ومحافظت از هوای سرد کمک میکند .

Advantages of mulching

1-        سطح خاک را میپوشد ومقدار تبخیر را کم میکند

2-       سطح خاک را از سخت شده نجات میدهد که درنتجه جذب آب درخاک بهتر شده وبرای نموی ریشه شرایط مساعد میگردد .

3-       درجه حرارت خاک را ثابت مینامد خاک را درتابستان سرد ودر زمستان گرم مینماید .

4-       نباتات را از تابش مستقم آفتاب محفوظ مینماید .

5-       نرسری را از ضرر پرنده گان محفوظ میدارد.

Rmoral of mulch

دور نمودن ملچ از نرسری به احتیاط زیاد ضرورت دارد زمانیکه سبزیجات به اندازه 2cm نمو نماید ملچ دور میگردد ملچ باید از طرف شب دورگردد سبزیجات از شعاع فوری آفتاب محفوظ باشد

Using of shading net

زمانیکه درجه حرارت از 30c بلند شود از جال سبد استفاده میگردد که به اندازه 60-90cm بلند ازسطح زمین باشد .

Weed contral

برای بدست آوردن سبزیجات سالم کنترول گیاه هرزه ضروری میباشد که بایده به طریقه فزیکی کنترول گردد .

Transplanting  

عبارت  از پروسه انتقال بته پایه سبزی با ریشه های آن درمزرعه است که به منظور بدست آوردن حاصل زیاد صورت میگیرد .

بعضی از بته ها بعد از انتقال خشک میشوند که عوامل خشک شده آنها قرار ذیل اند .

1-       زمانیکه نبات ریشه های خوب نداشته باشد .

2-       زمانیکه ریشه ها نرم وگوشت باشد .

3-       زمانیکه به اندازه کافی آبیاری نشده باشد .

4-       زمانیکه در شرایط محطی نرسری ومزرعه تفاوت زیاد وجود داشته باشد .

5-       زمانیکه در مرحله انتقال خاک کافی بانبات نباشد .

تدابر احتیاطی درزمان انتقال :-

1-       24 ساعت قبل از انتقال باید بستر نرسری طرح آبیاری گردد که ریشه ها از زخیم شدن محفوظ نگهداشته شود وبه آسانی از زمین کشیده شود .

2-       دفتاً بعد از کشیدن باید نبات به ساحه محفوظ انتقال گردد وانتقال باید صبح یا عصر صورت گیرد .

3-       درموقع انتقال باید باریشه ها خاک موجود باشد .

4-       بعد از غرس در مزرعه باید خاک بیخ بته تحیه گردد تل خلا ها پر گردد .

5-       بعد از غرس درمزرع آبیاری گردد .

آماده نمودن ظرف برای زرع تخم سبزیجات :-

قبل از پر نمودن ظرف از خاک باید تعین گردد که ظرف عاملین امراض عاری از است . درحصه تحتانی ظرف باید بخاطر اخراج آن اضافی سوراخ موجود باشد . سوراخ ظرف باید توسط قشر سنگهای ریزه پوشانیده شود وبعداً خاک علاوه گردد مااز معرض damping of  جلوگیری شود .

آماده نمودن خاک برای گلدان :-

دروقت پرنمودن گلدان باید توجه صورت گیرد که خاک از عامیلین امراض وگیاه هرزه پاک باشد .

برای آماده نمودن media  مناسب باید خاک ریگ ومواد عضوی به اندازه مساوی مخلوط گردد .

مراقبت بته های جدید :-

باید ازمقدار زیاد وکم حرارت محفوظ نگهداشته شود وبه اندازه کافی رطوبت برایش آماده باشد آب زیاد باعث بوجود آمدن امراض میگردد . پس زمانیکه ضرورت بود .باید توسط آب پاشی آبیاری گردد .

Thinning  :-  بعد از انیکه بته دوبرگ حقیقی را تشکیل دهد thinning  شروع میشود بته هایکه در نتجه thinning  اضافه گردد درظرف دیگر زرع میگردد . برای thinning  از چاقو تیز کار گرفته میشود . بته باید زخمی متضررنگردد .

Hardening of seedling :- بته های جدید درنرسری نازک بوده وقبل از انتقال hardening  ضرورت دارد به این منظور کم نمودن آب وکم نمودن حرارت تطبق میگردد .

مقاوم نمودن بته های جدید باید به تدریج صورت گیرد . مقاوم نمودن یا hardening  دارنده فواید ذیل است .

1-        سریع شدن نمو

2-       زیاد شدن مقدار هورمون ها

3-       زیاد شدم مواد خشک نبات

4-       کم شدن مقدار تبخیر وزیادشده کاربوهایدریت ها .

Weed control  :- برای بدست آوردن سبزیجات سالم کنترول گیاه هرزه ضروری میباشد باید بطریقه فزیکی کنترول گردد .

Trans planting  :- عبارت از پروسه انتقال بتهای سبز با ریشها ی آن درمزرعه است که بمنظور بدست آوردن حاصل زیاد صورت میگیرد .

بعضی از بته ها بعد از انتقال خشک میشوند که عموامل خشک شدن آنها قرار ذیل اند .

Ø       زمانیکه نبات ریشه های خوب نداشته باشد .

Ø       زمانیکه ریشه ها نرم وگوشتی باشد .

Ø       زمانیکه نبات به اندازه کافی آبیاری نشده باشد .

Ø       زمانیکه درشرایط محطی نرسری ومزرعه تفاوت زیاد وجود داشته باشد .

Ø       زمانیکه در مرحله انتقال خاک کافی بانبات نباشد .

تدابیر احتیاطی درزمان انتقال :-

1-        24 ساعت قبل از انتقال باید بستر نرسری سطحی آبیاری گردد که ریشه ها از زخمی شدن محفوظ نگهداشته شود وبه آسانی از زمین کشیده شود .

2-       دفتاً بعد از کشیدن باید نباتات به ساحه محفوظ انتقال گردد وانتقال باید صبح ویا عصر صورت گیرد .

3-       درموقع انتقال باید با ریشه ها خاک موجود باشد .

4-       بعد از غرس درمزرعه باید خاک بیخ بته تخته گردد تا خلاها پر گردد .

5-       بعد از غرس درمزرعه آبیاری شود.

+ نوشته شده توسط Ali Jawed Safdary در 21 Nov 2011 و ساعت 0:44 AM |

مقدمه :

           زیتون از جمله میوه جات است که از زمانه های بسیار قدیم مردم به ان اشنائی داشته و از ان به مقاصد مختلف از ان استفاده میکردند مثلآ در از روغن ان استفاده میکردند ,  از چوب ان در نجاری ها استفاده میکردند و از میوه ان .

در حال حاضر نیز از زیتون چنین استفاده صورت میگیرد که در اقتصاد یک منطقه و یک کشور رول عمده را انجام میدهد.

در جهان صادرات و واردات زیتون رو به افزایش است که دراکثر کشور ها برعلاوه مصرف داخلی برای صادر کردن نیز تولید صورت میگیرد . در جهان علاقمندی زیادی در باره تولیدات زیتون وجود دارد .در حال حاضر در جهان 800 ملیون درخت زیتون وجود دارد که تقریبآ 9 ملیون هکتار زمین را تحت پوشش قرار داده است . درخت زیتون از جمله درختان همیشه سبز است که در مقابل کم ابی مقاومت دارد که و در خاکهای ریگی حتی در میان سنگ ها رشد و نمو کرده میتواند که دیگر درختان میوه چنین خاصیت را ندارند و از طرف دیگر اچار و روغن زیتون به صحت انسان مفید بوده  زیرا روغن ان فاقد کلسترول میباشد .

در کشور عزیز ما زیتون در ولایات چون ننگرهار , لغمان , کنر و نورستان که دارای اقلیم خشک خشک بوده و دارای بارای ها نیز میباشد به شکل وحشی و اصلاح شده تولید میگردد.

  تاریخچه:

            زیتون دارای قدامت بسیار زیاد است که پیدایش انرا قبل از تاریخ گذارش میدهند.حتی ذکر زیتون در داستان های پیامبران در قران کریم امده است.

منشآ زیتون به گمان اغلب سوریه است که بعدها به اروپا و همچنان گسترش انرا مشرق و مغرب در طول و عرض مدیترانه میدانند. و همچنان گفته میشود که تمدن های زیادی در حوزه مدیترانه در طول تاریخ تناوبآ در کشت زیتون و انتشار ان شریک و جا نشین یکدیگر بودند مثل رومی ها , عبری ها , یونانی ها , عرب ها , هسپانیوی ها و بلاخره فرانسوی ها .

زمانیکه رومیها  وارد افریقا شدند متوجه شدند که بربرها که مقیم صحرا بودند فن پیوند زدن زیتون را میدانند و کشت انرا اغاز کرده اند رومی ها از این تجربه بربرها استفاده نموده و کشت زیتون را در قلمرو خود اغاز نمودند که این گسترش زیتون در متصرفات افریقا برای رومیان از نظر سیاسی و اقتصادی خیلی زیاد مهم بود به همین سبب گفته میشود که دوارده هزار سال قبل از میلاد حتی خیلی پیش از ان در شمال افریقا وجود داشت ودر قرن شانزدهم میلادی مهاجرین هسپانیا زیتون را وارد امریکای لاتین کردند . در مدت بیست سال برای گسترش و پیشبرد طرح کشت و گسترش زیتون در ارجنتاین ,مکسکو , برازیل و حتی در بعضی کشور های امریکای شمالی به کار برده شد. باتوجه به شرح فوق چنین بر می اید که کشت زیتون اساسآ در قرن ها مربوط به حوزه مدیترانه بوده و در ان به خوبی جا گرفته و موقیعت خوبی حاصل نموده است .  (4)

کاشت و برداشت زیتون

نوعیت خاک                                                        :

           نبات زیتون در خاک های جغل دار وریگی (سند لوم) نموی خوبتر کرده

ونموی بیشتر کرده ونموی بیشتر در خاک های غنی از موادعضوی ساختار فزیکی مساعد میباشد.

شرایت اقلیمی کشت درخت زیتون:

          بهترین شرایط اقلیمی برای رشد ونموی درخت زیتون آب وهواِِی مناطق اطراف دریای مدیترانه می باشد . مشخصات این نوع شرایط اقلیمی عبارت است از زمستان کوتاه وملایم.باران فراوان دربهار وخزان نسبتأ مرطوب وتابستان خشک وگرم وتابش زیاد نور خورشید

روش تکثیر نهال واحداث باغ:

          منطقه رود بار وطارم برای ازدیاد نهال واحداث باغ بیشتر از پا جوش استفاده می شود وقلمه زدن مرسوم نیست . بدین معنی که از درختان خوب وقوی از انواع مورد نظر از1_6 پاجوش که هم سطح زمین ودر یقه درخت قرار گرفته باشند.انتخاب وپای آن را خاک داده همه سال هرس می نمایند تا ارتفاع آن به 1_1.5 متر وقطرش به 7_10 سانتی متر (معادل مچ دست) برسد.سپس این پاجوش را از درخت اصلی جدا کرده وشاخه های تاج نهال را قطع وکشت مینمایند .

فصل کشت نهال واحداث باغ از اوایل حوت شروع وتا اوایل حملادامه دارد. (3)

اهمیت اقتصادی کشت زیتون

          زیتون به سبب استقامت , تحمل و طول عمر خصوصآ به سبب سازش خود با محیط های مختلف به دیگر درختان برتری پیدا کرده است .

به اساس راپور سال های 1998 الی 2001 گفته میشود که در جهان به شکل مجموعی 15,090,620 تن زیتون بدست آمده است که تقریبآ 30 فیصد انرا هسپانیا ,20 فیصد انرا ایتالیا ,15 فیصد انرا یونان ,9 فیصد انرا ترکیه ,7 فیصد انرا تونس ,4 فیصد انرا سوریه و 15 فیصد دیگر انرا دیگر کشور های تولید کننده زیتون تولید

کرده اند.

حاصلات و تولید زیتون در هر یک هکتار در زمین های مختلف و در شرایط مختلف فرق میکند.حاصلات زیتون مانند روغن زیتون ,زیتون خوراکی و چوب ان در اقتصاد رول با ارزشی را بازی میکند مگر طوریکه دیده میشود قیمت روغن زیتون در کشور ما تا هنوز موقف خوبی ندارد بدین ترتیب قیمت روغن زیتون در مارکیت های بین المللی در سال 2000 میلادی در ماه های May و March قرار ذیل گذارش داده شده است .

>  روغن هسپانیوی            70 1     دالر امریکائی

>   روغن ایتالوی           07 2          دالر امریکائی

>   روغن یونانی            80 1           دالر امریکائی

>   اوسط قیمت                5 1            دالر امریکائی

اگر اوسط  قیمت های فوق را در حاصلات روغن یک هکتار ضرب کنیم پس داریم که :

  600  × 15  =  900  دالر

 1500 × 15 =  2250 دالر

2400 ×  15 =  3600   دالر

بنآ گفته میتوانیم که حاصلات یک هکتار زیتون از 900 الی 3600 دالر امریکائی است . (2)

اهمیت اقتصادی زیتون در افغانستان:

         زیتون بطور وحشی از زمانه های قدیم در برخی از ولایات افغانستان مانند خوست , کنر , ننگرهار , لغمان , نورستان و پکتیا موجود بوده است . اما به شکل تجارتی تنها در ولایت ننگرهار در سال 1349 هجری شمسی اغاز یافته است .

در فارم های این وادی به ساحه 2856 هکتار درختان زیتون موجود بود . در سال 1358 از باغهای زیتون در حدود 3232  تن میوه زیتون حاصل شد.از میوه زیتون   فارم های کانال ننگرهار اچار و روغن تولید میشد , که فابریکه های ان در فارم هده کانال مذکور تآسیس شده بود .

در پروژه انکشافی وادی ننگرهار ورایتی های گملیک و اذربایجان زیتون تحت پرورش قرار داشت که از میوه سبز انها اچار و از میوه پخته ان روغن تولید میشد

موقیعت زیتون در جهان:

          سازمان خوراکی و زراعت جهان در سال 1957 تعداد در ختان زیتون در جهان را در حدود 650545000 اصله تخمین داده است .

مجمع بین المللی زیتون در سال 1964 این رقم را تا 740000000 اصله بالا برد که 636 میلیون ان مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته و سطح معادل 9 میلیون را اشغال کرده است .

گفته شده است که در سال 1974 این رقم را  نزدیک به 800 میلیون اصله در 10 میلیون هکتار زمین رسانیده اند .

در حال حاضر نقشه جهانی انتشار زیتون را در جهان و نسبت درخت  با سطح پوشش انرا به شکل ذیل گذارش نمایش میدهند. (1)

اروپا(جنوبی) :- ................. 17  فیصد درخت زیتون در 65 فیصد مساحت.

اسیا :- .............................. 13 فیصد درخت زیتون  در 11 فیصد مساحت.

افریقای(شمالی):-................  13  فیصد درخت زیتون در 22 فیصد مساحت.

امریکای(جنوبی وشمالی):- ...  3   فیصد درخت زیتون در 2  فیصد مساحت.

+ نوشته شده توسط Ali Jawed Safdary در 21 Nov 2011 و ساعت 0:2 AM |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط Ali Jawed Safdary در 20 Nov 2011 و ساعت 11:52 PM |

 (  لیرینگ Layering )

لیرنگ یا خوابانیدن یک طریقه تکثیر غیرزوجی نباتات بوده که در وقت اجرای عملیه از والدین خود جدانمی شود.درین طریقه شاخچه ها بدون اینکه از نباتات اصلی جدا شود زیر خاک میگردد.این طریقه تکثیر بسیار انواع های برگریز است که قلمه های شان به اسانی تولید ریشه نمی کنند. نباتاتیکه توسط این طریقه تکثیر شده میتوانند عبارت اند از سیب .آلو.تاک انگور.آلوبالو.... این لیرینگ بطریقه های مختلف مورد اجرا قرار میگیرد. انواع قرار ذیل است:

1- لیرینگ سادهSimple Layering 

2- لیرینگ مرکب  Compound Layering 

3- لیرینگ جویچه ای  Trench Layering

4- لیرینگ تپه ای   Mound Layering

5-لیرینک هوایی Air Layering

- لیرینگ سادهSimple Layering) :1

          این لیرینگ یک طریقه ساده بوده طوریکه شاخچه های درختان بروی زمین کج شده و انرا همراه خاک مرطوب می پوشانند اما ساحه یک یا دو پندک نهایی شاخچه از خاک بیرون می شود. و همچینین قسمت قات شده که در زیر زمین است توسط سیم یا سنگ محکم گردد تا از زیر خاک بیرون نگردد.

طرزالعمل:

شاخچه مناسب انتخاب شود.P

P یک حفره به عمق  cm15 -8 در نزدیک شاخچه قابل لیرنیگ ساخته شود.

 شاخچه مذکور را بطرف زمین قات نموده و در حفره جابجا گردد و قسمت قات شده درحفره توسط میخ و یا سنگ در محل محکم شود و بعدآ انرا توسط خاک مرطوب می پوشانند. قسمت نهایی ان به اندازهcm  20-15 که دارای 2-1 پندک باشد در خارج سطح خاک قرار داده شود.

 شاخچه های که به شکل قات به مشکل قات می شوند در قسمت بالای آن اندکی P

یک زخم ایجا د شود تا به آسانی قات شده بتواند. 

 - لیرینگ مرکب Compound Layering :2

این لیرینگ را به بنام لیرینگ مارپیچی هم یاد میکنند  هم یاد میکنند. این لیرینگ مشابه به لیرینگ ساده بوده اما فرق آن در آنست که شاخچه ها بطور متناوب زیر خاک میشود. هر قسمت آن که در بیرون خاک قرار داده میشود جهت بوجود آمدن نبات جدید حد اقل دارای یک پندک باشد. توسط این طریقه هر قسمت شاخچه که زیر خاک قرار دارد ریشه های جدید تولید میکند. مانند تاک انگور.

طرزآلمعل:

 شاخچه های مورد ضرورت انتخاب شود.P

 Pچندین حفره بطور متناوب  مشابه به لیرنگ ساده در زمین حفرگردد.

Pبعدآ شاخچه های بطور متناوب در بین حفره های ایجاد شده قرار داده شود و توسط خاک پوشانیده شود.

P هر قسمت شاخچه که در بالای خاک باقی مانده باید لااقل دارای یک پندک بوده تا بعد از انکشاف یک نوده جدید را بوجود بیاورد.

 - لیرینگ جویچه ایTrench Layering :3

این لیرینگ عبارت از رویانیدن نبات و یا یک شاخچه ان بشکل افقی در قاعده جویچه می باشد.

درین نوع لیرینگ اطراف نوده های جدید در حال انکشاف با خاک پوشانیده میشود. این طریقه لیرینگ اصلا در قوریه ها برای انکشاف پایه مادری میوه جات از قبیل چارمغز, سیب , شفتالو ,آلو, آلوبالو و غیره عملی میگردد. اکثرآ این طریقه در موسم استراحت یا اوایل بهار صورت میگیرد

طرزالعمل:

P بخاطر این لیرینگ عمومآ از نهال های پیوند شده یکساله یا شاخ های یکساله نباتات چندید ساله استفاده میشود.

60-40 از سطح زمین قطع شود cm شاخجه به ارتفاع P

 

P قبل از شروع نمو شاخچه ها را در بین جویچه ها بطور هموار قرار داده و زمانیکه نوده های جدید بوجود آمد, در اطراف آنها به عمق 4-6 سانتی مترخاک آنداخته شود.

 بعد از آغاز نمو بالای انها بطور وقفه ای خاک انداخته شود.P

P در اخر فصل نمویی خاک های که قبلا انداخته شده دور گردد, و شاخچه های ریشه دار شده از نزدیک نبات مادری قطح کرده و به جاهای مورد نظر منتقل میشود.

 - لیرینگ تپه ایMound Layering :4

درین طریقه یمک نبات از نزدیک سطح زمین در جریان فصل استراحت قطح شده و بعدآ در بهار زمانیکه نوده های جوان تشکیل شدند, اطراف انها به شکل تپه جهت تشویق تشکیل ریشه ها با خاک پوشانیده میشود. این طریقه در نباتاتی عملی میگردد که ساقه های آن به مشکل در زمین قات میشود , و هر سال نزدیک به سطح زمین تعداد زیاد نوده  ها را تولید میکند.

بطور مثال سیب , الوبالو و غیره.

طرزالعمل:

 در بهار قبل از شروع فصل نمویی نبات مورد نظر از نزدیک سطح زمین قطح شود.P

 بعد از تولید نوده های جانبی تازمانی در بیخ نوده ها خاک انداخته شود که بلندی خاک به اندازه برسد و یک شکل تپه کوچک را ایجاد نماید. سانتی  30- 20

خاک مذکور خصوصا در تابستان مرطوب نگهداری شود. P

 P در وقت استراحت خاک بیخ نوده ها را دور نموده و شاخچه های ریشه دار را نزدیک نبات مادری قطح نماید نهال های مذکور در قوریه ها برای یکسال تحت تربیه قرار داده شود, و بعد در بهار سال آیند به محل دایمی انتقال داده شود.

لیرینک هوایی   Air Layering 5:

 این لیرنگ درنباتاتیکه به مشکل قات میشود عملی میگردد. درافغانستان بعضی اوقات درتاک های انگوربالغ که بالای درختان بسیاربلند نموکرده وازسطح زمین بسیار بلند می باشد عملی میگردد. این لیرینگ هزارهاسال سابقه داشته و بنام های لیرنگ چینایی.لیرنگ گلدانی وغیره هم یاد میشود.مشکل این نوع لیرنگ در این است که میدیای ریشه به مشکل مرطوب نگداشته میشود.

حلقه کردن یا گرایندنگ در قسمت ساقه یاشاخچه که بعد از آن عملیه لیرینگ هوایی صورت می گیرد. عملی میگردد.بخاطریکه مواد غذایی در انجا ذخیره شده وتولید ریشه را سرعت می دهد. این لیرنگ دراکثر انوانباتات مانند انجیر.امروت.املوک.آلوولیموعملی میگردد.اکثر لیرنگ هوایی در بهاربالای شاخچه های نیمه سخت که در سال قبل ویا درسال جاری بوخود آمده اند.اجرامیشود.

طرزالعمل:

ü در این طریقه شاخچه های که دارای قطریcm  3  -1 باشد استعمال میگردد.
ü گرایدنگ درشاخچه ها به اندازه  cm20 قبل ازقسمت لیرنگ هوایی صورت میگیرد وسپس پوست آن به اندازه  cm2- 1  از دور ادور شاخچه دور گردد.
ü بعدآ سطح قطع شده شاخه مذکور توشط بوره اره طوری پوشانیده شود که انجامم های ورق های پولی ایتیلین با تارهای بسته گردد.
 

 6: نوک شاخ لیرینک   Tip Layering

 دراین طریقه نوک شاخ که نزدیک به زمین است زیرخاک گردیده در این حالت شاخ زیر خاک شده به نموشروع کرده وتولید ریشه میکند مثلا در توت زمینی.

نواقص لایرینگ

-وقت طولانی نیاز دارد.

-ماشینی شده نمیتواند.

-کارمشکل میباشد.

-تعداد زیاد بته ها تشکیل شده نمی تواند.

+ نوشته شده توسط Ali Jawed Safdary در 12 Nov 2011 و ساعت 9:32 PM |